Honza Volf

Víra a nahé tělo

Byly položeny dotazy, zda víra dovoluje věřícím navštěvovat naturistické lokality a či nikoliv.
Já bych se na tento problém podíval nejprve z pozice církevní tradice a církevních autorit. Je pravdou, že církve nejsou naturismu příliš nakloněny. I když tomu nemusí být v případě řadových členů. Asi před deseti lety se mi dostal do rukou časopis Dialog mladých, vydáváný Církví Adventistů sd. a ti dělali průzkum, zda členové této denominace schvalují účast svých vrstevniků na nuda lokalitách. Jen 50% se vyslovilo proti, což považuji za úspěch, i když aktivní účast bude podstatně nižší. Snad hlavním důvodem je to, že se nechtějí nějak zkompromitovat před lidmi ateisticky smýšlejícími, neboť podle těchto lidí by církev měla být mravní předvoj společnosti. Něco na tom bude, neboť je mnoho lidí nenáboženských, kteří mají k naturismu vyslovený odpor :-) (připomeňme si stále hořekování našich přízivců, že jejich drahé polovičky nesdílí s nimi jejich životní styl). Jinak křesťanští naturisté se sdružují zejména v zahraničí, tráví spolu chvíle volna i dovolené. Mají několik internetových stránek, jejichž adresy jsem již uváděl, takže je jen připomínám.

Druhou otázkou je, jak se dívá na naturismus Bible, moderně řečeno software věřících lidí.
Já jsem se začal zabývat problémem nahota v Bibli někdy koncem 80-tých let a shromáždil jsem značně množství materiálu o biblických místech které dnešní křesťané neznají a nebo nechtějí znát.
Jen tak namátkou několik malých postřehů:
Oděv se řekne hebrejsky "beged" a znamená mimo výše uvedené 1. pokrýt 2. být licoměrný, nevěrný, pokrytecký. To mluví samo za sebe.
Bývá zcela nepochopena 3. kapitola Geneze, kdy si naši prarodičové po pádu zakrývají svoji nahotu. Bibli musíme číst zásadně v originále. Jinak nepostřehneme smysl celého kontextu a to podstatné nám unikne. Nahý se řekne hebrejsky "arum" a lstivý také "arum". Ale jedná se o naprosto dva odlišné kořeny; když to drasticky zjednoduším, tak v ráji prožívali lidé své dětství, ale to by chtělo opravdu rozebrat doslova písmenko po písmenku. Nahota v biblických dobách byla denní samozřejmostí jak při práci, tak i při hygieně. Hospodin přikazuje Izajášovi, aby chodil nahý viz. Iz. 20, kap. 1.
Prof. ThDr. Josef Heger v předmluvě Písně písní uvádí:
"I dospělé dívky a dospěli hoši chodívali nazí..." Písmo svaté Starého zákona sv. 2 str. 415.
Nejinak tomu bylo v mladé křesťanské církví: Svatý Cyril Jeruzalémský promlouval k novokřtěncům: "Jak podivuhodná věc! Byli jste nazí před očima všech a nestyděli jste se, vpravdě jste obrazem prvního stvořeného Adama, jenž byl v ráji nahý a nestyděl se."
Jistý odpor vůči nahotě nastal v dobách Makabejských (kol. roku 170 př.n.l.), kdy si židovští sportovci od felčarů nechali restaurovat odříznutou předkožku, aby se jim Řekové neposmívali. Tím ovšem namíchli většinu rabínů, neboť u Izraelitů je obřízka znamením smlouvy.

Jedna členka konzervativních Adventistů sedmého dne, známá tím že propaguje zdravý styl života, racionální stravu apod., se mě na jedné z mých přednášek zeptala proč vlastně Židé nosí na hlavách jarmulky a jaký k tomu mají racionální důvod. Vždyť přeci tak malá čepička nemůže v zimě zahřát a naopak v parném létě uchránit před úžehem. Než bych jí vysvětloval celou problematiku z pohledu teologického, napadl mě způsob elegantnější. Zeptal jsem se jí zda se chodí v létě koupat. Odpověděla, že ano. Zeptal jsem se jí, zda chodí k vodě  v plavkách či bez nich. Ta se téměř urazila a obořila se na mě co si vlastně o ní myslím. "Nic ve zlem , jen by mě zajímalo, jaký máš ty racionální důvod k nošení plavek. Když si koupíš ten nejdražší model, bude ti ve vodě tepleji? A víš, že plavky prochlazují organismus a jsou zdraví škodlivé?" Nevěděla, jak reagovat, začala koktat něco v tom smyslu, že všichni slušní lidé chodí přeci v plavkách, Já odpověděl: "Tak jako ty nemáš jediný racionální důvod k nošení plavek, tak Židé nemají racionální důvod k nošení jarmulky. Jsou lokality, kde se plavky nosí a jsou, kde se plavky nenosí. Záleží na zvyku a prostředí." Již nikdy se mě neptala, proč nosí Židé tu jarmulku.
Pravda (řecký alethea) je odhalenost věci i lidí. Je to znamenitým doplňkem hebrejské Emuny, což je naprostá spolehlivost Božího slova a jeho věrnost. Zahalování vždy vede k něčemu negativnímu. Jsem přesvědčen o tom, že pohlavní orgány se staly předmětem vulgární mluvy, až se začaly systematicky zahalovat. To potom vede až k takovým absurdnostem, že paní učitelka z církevní školy není s to vysvětlit žákům, co je to obřízka, na kterém tělesném údu se provádí apod. Myslím si že člověku byl dán rozum a pět (nebo šest) smyslů, aby se dokázal orientovat. Když půjdu do společnosti, obleču si oblek, v zimě kožich, na kolo cyklistický dres, k práci montérky, no a k vodě půjdu nahý.
Mikve je židovská rituální lázeň (překrásné vylíčena ve filmu Golet v údolí), do které vstupují konvertité při vstupu k judaismu, snoubenci před svatbou, muži a ženy před sabatem, ženy po své periodě. Člověk do mikve vstupuje čistý a nahý.Před vstupem do posvátné lázně se musí zcela svléknout, odložit vše co není součástí jeho těla a co lze volně odejmout (např. náušnice, prstýnky, ale i zubní protézy). Pak se musí osprchovat a odstranit veškerou nečistotu (za nehty, v dutinách). Pak teprve vstoupí do mikve, která se musí skládat ze dvou vod, a to vody dešťové a vody pramenité. Neboť ve zprávě o stvoření je praveno, že Hospodin oddělil vody od vod. Tedy účelem a smyslem ponoření je nabýt takového stavu jaké bylo při stvoření a státi se tak znovuzrozenými tvory Božími k Božímu obrazu.Tak bylo i za Jana Křtitele i v době apoštolské. "Jan křtil v Ainon, blízko Šálim, protože tam byl dostatek vody" Jan 3,23.
John 21:7 I řekl učedlník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo byl nah,) a pustil se do moře.
7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.
V řeckém originále (en gar gymnos), tito křesťané nevědí, nebo nechtějí slyšet, že v době Ježíšově při rybolovu asistovaly celé rodiny, které dle halachickych zákonů ryby usmrcovaly a odkrevňovaly. Takové množství ryb se zpracovávalo buď na břehu nebo již na lodích. Vzhledem ke značné ceně šatů, nepracovali v montérkách, ale zcela nazí, aby si oblečení nepromočili nebo neroztrhali.
Ještě za dob našich babiček a prababiček, ženy za přítomnosti mužů sekly obilí do pulpasu svlečené a po práci se šli všichni do místní tůně nebo potoka vykoupat (pochopitelně nazí, jak jinak).
Nejčastější námitky některých věřících proti nahotě se opírají o tato biblická místa:

1. Adam s Evou po pádu do hříchu zahalují svoji nahotu.
2. Noe se opíjí a odhaluje svoji nahotu a Chám ji uzří a je proklet.
3. Zákaz odkrytí nahoty v Levitiku 18. a 20.
4. Batseba se koupe nahá a vzbudí žádostivost Davidovu.

Ad 1. Jsme si vysvětlili již výše
Ad 2. Při pozorné četbě tohoto příběhu se nám ozřejmí, že Chámův přestupek, za který byl potrestán nespočíval v tom, že uzřel otcovy pohlavní orgány, ale že se snažil nedovolenými praktikami pohanského okolí evokovat síly plodnosti a to chtěl docílit tím, že s otcovým údem dělal daleko horší věci. Proto takové prokletí.
Ad 3. Kniha Levitikus nezakazuje odhalování pohlavních orgánů. Člověk, který se trochu vyzná v myšlení semitských národů dobře ví, že obrat "neodkryješ nahoty" znamená nepovolený pohlavní styk.
Ad 4. Problém koupající se Batseby, která upoutala pozornost krále Davida nesouvisí vůbec s její nahotou, ale řeší se vnitřní morální pokles izraelského krále, který z žádosti k ženě posílá na smrt jejího manžela. Nicméně rituál, který prováděla Betseba byl naprosto běžný u izraelských žen a nikterak nesouvisel s nějakým jejich exhibováním.

quick.cz">teolog Jiří, jaro 2002

P.S.
a)
V deváté kapitole knihy Genesis ve verši 24 naleznete klíč k pochopení a vyčtení toho, v čem je jádro této biblické stati.
Když se probudil Noach (Noe) po vině, dozvěděl se, co mu učinil nejmladší syn jeho.
Bohužel tento mechanismus nepodporuje hebrejské fonty, tak jsem to nucen přepsat transkripcí:
Vajikec Noach mijejno v jeda v et aser asa lo beno ha katan.

Slovesa asah znamená činnost, konání počin, ale též i ohmatání či omačkání nebo nějakou jinou činnost.
To, že se jedná o tzv. Avoda zara (modloslužbu = evokování plodivých sil, za účelem si vynutit požehnání) pochopil už i židovský komentátor Raši, protože byl nucen vysvětlit, proč synové Noeho nesměli vidět otcovu nahotu, zatímco v mikvi = židovské rituální lázní již možné bylo, aby syn uzřel nahotu vlastního otce.
Myslím, že by docela dobře stačilo si přečíst CEP s výkladem sv. č. 1 str. 75 dole, nebo novější Výklady ke Starému zákonu str. 65. Obojí vydal Kalich.

b)
Izajáš 20
1 Toho roku, v němž tartán poslaný asyrským králem Sargónem přitáhl k Ašdódu, bojoval proti němu a dobyl jej,
2 v onen čas promluvil Hospodin skrze Izajáše, syna Amósova: "Jdi a odpásej si z beder žíněnou suknici a zuj si opánky z nohou." On tak učinil a chodil nahý a bosý.
3 I řekl Hospodin: "Jako chodí můj služebník Izajáš nahý a bosý po tři roky na znamení a předzvěst pro Egypt a pro Kúš,
4 tak požene asyrský král zajatce egyptské a vysídlence kúšské, mladíky i starce, nahé a bosé, s odhaleným zadkem, Egyptu k hanbě.
5 Budou plni děsu a hanby pro Kúš, k němuž vzhlíželi, a pro Egypt, jímž se chlubili.
6 Obyvatelé toho pobřeží v onen den řeknou: »Hle, tak to dopadlo s tím, k němuž jsme vzhlíželi, k němuž jsme se utíkali o pomoc, aby nás vysvobodil od asyrského krále. Jak bychom mohli vyváznout my?«
(Bible - Český ekumenický překlad z roku 1994)

c)
Pro doplnění ještě některé z webových stránek křesťanských naturistů:
www.geocities.com/boydallen/
network54.com/Hide/Forum/83405
www.figleafforum.com/