NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Je veřejná nahota nemravná?

Vložil nenym, 13. Říjen 2023 - 22:10

Před nedávnem jsem si v soukromé korespondenci přečetl tvrzení, že chodit nahý/nahá (rozumí se po venku) je ilegální. Přimělo mě to k přemýšlení nad společenským vnímáním veřejné nahoty (v ČR pochopitelně). Úvodem k tomuto textu, který z toho vzešel, podotýkám, že pod pojmem „nahota“ budu vždy myslet „úplná nahota“.

Začnu výše uvedenou otázkou, jestli je veřejná nahota v ČR ilegální. Slovo „ilegální“ navozuje představu velmi závažného porušování zákona jako třeba ilegální prodej zbraní, ilegální těžba, ilegální pašování ohrožených živočichů a podobně, slovo „ilegální“ se mi tudíž zdá v souvislosti s nahotou až příliš silné a nepřijde mně vhodné, tím spíš že žádný český zákon se výslovně nahotou nezabývá, tudíž ji ani na žádném místě či při jakékoli situaci výslovně nezakazuje, a navíc nahota ani není něco, co by se svou závažností rovnalo třeba činům zmíněným výše. Spíš než ilegální by tak měly být voleny mírnější pojmy jako nevhodná, nepřijatelná, neslušná, nemorální. Na základě toho jsem i zvolil nadpis této úvahy.

Mně v této úvaze nejde o trestnost veřejné nahoty, ale o její společenské vnímání, přesto se nicméně odrazím od jejího postavení v právním řádu. Právní řád ČR bez ohledu na nepřítomnost výslovných zmínek o nahotě přece jen umožňuje veřejnou nahotu potrestat, vždy ale prostřednictvím obecnějších zákonných ustanovení. Zákonná ustanovení pro takové potrestání připadají v úvahu dvě, aspoň podle toho, co je mi známo.

Prvním z nich je ustanovení o výtržnictví (§ 358) trestního zákona (40/2009 Sb.), které má dvě podoby, výtržnost, což je nějaký čin spojený s násilím, a hrubou neslušnost. Podle právního výkladu se tím druhým rozumí závažné porušení pravidel občanského soužití a zásad společenské morálky. Sám zákon jako příklady uvádí hanobení hrobu, historické nebo kulturní památky, hrubé rušení přípravy a průběhu organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, Nejvyšší soud v jednom svém rozsudku jako další příklady uvedl hrubé útoky na čest a vážnost jednotlivce, například neslušné nadávky. To vše po pravdě nezní jako něco, čemu by veřejná nahota byla podobná, a mně není úplně jasné, proč zrovna toto ustanovení bývá k trestání nahoty na veřejnosti používáno (že nicméně používáno je, se tu a tam ve sdělovacích prostředcích (zejména bulvárních pochopitelně) objeví). Já pro to mám dvě možná vysvětlení: ustanovení o výtržnictví běžně sloužilo k trestání veřejné nahoty za dob komunistických před rokem 1990 (soudím aspoň z toho, co jsem k tomu kdy zaznamenal – komunistům z nějakého důvodu nahota velmi vadila a nebylo by tedy divu, že její veřejné ukazování považovali za hrubé porušení pravidel občanského soužití), takže je možné, že dnešní spravedlnost (policie, státní zástupci, soudci) je tu a tam používá stále ze setrvačnosti; pravděpodobnější ale bude, že tak trestaní lidé ve skutečnosti nebyli potrestání jen za nahotu, ale i za další nežádoucí chování (patrně hlavně sexuální či jiné obtěžování podle několika případů, které se mi podařilo najít). Nic bližšího o tom říct nedokážu, ale považuju za nepravděpodobnost hraničící s nemožností, že by zrovna na základě tohoto zákonného ustanovení byl potrestán někdo provozující rekreační nahotu, tedy například chůzi krajinou.

Dalším ustanovením formálního práva, které se jistě pro trestání veřejné nahoty používá mnohem víc, možná skoro výhradně, je ustanovení § 5 o veřejném pohoršení zákona o přestupcích (251/2016 Sb.). V tomto případě je zákon naprosto nekonkrétní, vůbec neuvádí, co to takové veřejné pohoršení je a jak se ho lze dopustit, ponechává to tedy na úvaze správních orgánů, které se tím mají zabývat (přestupky neřeší soudy). Protože ale dříve nebo později muselo dojít ke sporu o správný výklad onoho ustanovení, rozhodl Nejvyšší správní soud v roce 2004 (ve sporu, v němž shodou okolností šlo právě o nahotu na veřejnosti), jak je třeba veřejné pohoršení chápat. Soud (pro potřeby správního řízení) stanovil tři podmínky, z nichž první dvě (čin se musí stát na veřejném místě a musí pohoršit aspoň tři osoby, což soud vyvodil z jednoho ustanovení trestního zákona, kde se píše, že veřejný trestný čin je čin spáchaný před nejméně třemi osobami) nejsou pro účely této úvahy zajímavé. Mě víc zajímá ta třetí podmínka hovořící o tom, že předmětné chování musí být v rozporu se společenskou představou mravnosti (k přesné formulaci uvedené v rozsudku se ještě dostanu). Právě nad tímto, totiž zda veřejná nahota opravdu je v rozporu se společenskou představou mravnosti, se chci dále zamyslet, a to z toho důvodu, že jistě mnohé od rekreačních aktivit ve volné přírodě bez jakéhokoli oblečení odrazuje právě myšlenka, že by tak provozovali jednání, které bude odsuzováno jako nemravné (bez ohledu na to, zda by považovali za pravděpodobné, že ještě navíc budou potrestáni orgány veřejné moci). K tomu ještě poznamenám, že pojmy mravnost, mravy a morálka budu nadále chápat jako synonyma.

Kdybych se někde na městské nebo vesnické ulici zeptal deseti náhodně vybraných lidí, jestli úplná nahota na veřejnosti je nemravná, naprosto nepochybuju, že všech deset by odpovědělo, že samozřejmě je. Bezpochyby by to bylo způsobeno tím, že kdybych se ptal na ulici, všichni dotázaní by si v tu chvíli představili někoho pohybujícího se zcela bez oblečení právě na ulici. Kdokoli, komu se nechce přemýšlet, by tedy otázku uzavřel s tím, že věc je přece jasná. Jenže budeme-li do věci šťourat a dál o ní přemýšlet, ukáže se, že tak jasná zase být nemusí. Vezměme si sousloví „nahota na veřejnosti“ nebo „veřejná nahota“ a ptejme se, co znamená to „veřejnost“ nebo „veřejná“. Bez ohledu na to, jak je veřejnost definována formálním právem, je veřejné prostě opakem soukromého. Nahotu v soukromí nechme stranou, ale vzpomeňme si, že lidé docela běžně bývají aspoň někdy nazí i mimo své soukromí, to znamená v přítomnosti jiných, cizích lidí (bez ohledu na to, kolik jich zrovna je – když to není v soukromí, je to na veřejnosti). Příkladem můžou být třeba společné šatny a umývárny ve sportovištích či na pracovištích, sauny, nudistické pláže a případně některé další. Kdybych se tedy znovu na ulici zeptal, zda úplná nahota ve společné šatně, v sauně nebo na nudistické pláži je nemravná, patrně by se sice i nyní našel někdo, kdo by ji za nemravnou považoval (někteří jsou zkrátka proti nahotě z principu), ale velká část, možná většina by zřejmě nebyla toho mínění. Už jen tento jednoduchý příklad tudíž ukazuje, že s odpovědí na otázku, zda veřejná nahota je či není v souladu s mravy, to není tak snadné. V další části textu se proto budu věnovat uvažování nad tím, co to vlastně je morálka (mravy) a jak poznáme, zda nějaké počínání je nebo není v souladu s morálkou.

Jak jsem už napsal v závěrečných úvahách nad svými letními nahými aktivitami, mravy jsou nepsaná společenská dohoda, co se má a co se nemá. Právě nepsanost morálky je nicméně překážkou pro její bezpečné uchopení. Zatímco ve formálním právu je jasné, kdo má právo vydávat pravidla, jaké je přesné znění pravidel, jak se pozměňují, jak se vyhlašují a kde se mají ti, kterých se týkají, možnost s jejich zněním seznámit, nakonec pak i to, jak budou potrestáni ti, kteří je poruší, morálka nic z toho nemá. Tady se pak otevírá prostor pro individuální interpertaci – každý může a často má svou vlastní představu, co je mravné a co není. Vyjádřil se v tomto ohledu Nejvyšší správní soud konkrétněji? Ve své rozsudku uvedl, že aby jednání mohlo být hodnoceno jako mravně závadné, „musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shodne v daném čase a místě konsenzem (tedy přesvědčivou většinou, nikoli nutně jednohlasně)“. Citované prohlášení soudu je při hledání odpovědi na mravnost veřejné nahoty jistě užitečné, neboť ukazuje, čeho jsem se už dotkl výše, že nemá smysl ptát se na postoj lidí paušálně k jakémukoli projevu nahoty mimo soukromí, nýbrž vždy ke každému projevu takové nahoty zvlášť, podle konkrétní situace („v daném místě a čase“). Ale na jedno odpověď pořád nedává: jak zjistíme, co je oním obsahem mravnosti, na němž se společnost shodla? Jinými slovy: jak zjistíme, zda společnost konkrétní chování v konkrétní situaci považuje za vyhovující morálce nebo naopak příčící se morálce?

Naprosto nejspolehlivější by bylo lidí se prostě na jejich názor (zda je pro ně určité konkrétní chování tolerovatelné nebo naopak nevhodné) zeptat, jenže to je pro praktické použití postup nepoužitelný (bez ohledu na to, že se lidé o morálnosti chování určitých jedinců občas sami mezi sebou baví). V praxi to funguje tak, že si lidé představu o obsahu morálky vytvářejí vzájemným pozorováním, tedy pozorováním jednak toho, jestli lidé určité konkrétní chování provozují nebo se mu naopak vyhýbají, jednak toho, jak ostatní reagují na určité konkrétní chování konkrétního jedince nebo skupiny jedinců. To má sice slabinu v tom, že nikdo nemůže pozorovat všechny lidi ve společnosti, vždy jen určitou množinu lidí ve svém bližším či širším okolí a odpozorované pak bývá vztahováno na celou společnost, což by ne vždy muselo sedět, ale nic lepšího k dispozici není. Na druhou stranu jsou i způsoby, jak si i cizí lidé můžou sdělovat svou představu o názorech na mravy – v moderní době například prostřednictvím knih, časopisů, filmů, televize, internetu. Málokdo si uvědomuje, že celá morálka je vlastně založena na domněnkách jednotlivců, co si myslí ostatní jednotlivci (třebaže v řadě případů se taková domněnka blíží jistotě). Pojďme si nicméně teď způsob, jakým můžeme poznat představu lidí o morálce, uplatnit na některé konkrétní příklady týkající se veřejné nahoty.

Začnu s už zmíněnou nahotou na ulicích. Tady by podle zřejmě obecné představy měla stačit první část mravotvorby: prakticky nikdo (kromě opilců, proherců sázek, lovců adrenalinových zážitků, mládeže natáčející bláznivá videa pro vrstevníky a podobně) to nedělá, což by měl být spolehlivý doklad toho, že to všichni považují za nepřístojné. Jenže vyhýbání se určitému chování samo o sobě nemusí být důkazem, že je těmi, kteří se mu vyhýbají, hodnoceno jako mravně nevhodné – například do takového bungee jumpingu se většina lidí nehrne určitě z jiného důvodu než kvůli pochybám o jeho mravní nezávadnosti. K tomuto tedy předložím ještě jiný příklad vztahující se k nahotě: podle mého pozorování ve veřejných mužských šatnách, přičemž mám na mysli zejména ty spojené s umývárnou (sprchou atd.), si většina mužů zakrývá „choulostivé“ partie a odhaluje je jen na nezbytně nutnou krátkou dobu a jen menšina si nedělá násilí a pohybuje se po šatně zcela nahá. Můžeme z toho věrohodně usoudit, že ti, kteří se zahalují, považují úplnou nahotu v šatnách za nemravnou? Mně se takové vyvětlení nezdá věrohodné a v případě takových pochybností je pak žádoucí použít druhou část poznávání mravů; v tomto případě bychom se tedy měli ptát, jaký postoj zaujímají ti, kteří se zahalují, vůči těm, kteří se nezahalují. Já jsem si nikdy nevšiml, že by většina s ručníkem kolem pasu nesouhlasně kroutila hlavou nebo zdvihala obočí nad nahou menšinou nebo snad jí její počínání slovně vyčítala, případně ji dokonce nabádala, aby se rovněž zahalila. Já ze svého pozorování tudíž vyvozuju, že i když se většina mužů v tomto prostředí vyhýbá úplné nahotě, za neslušnou, morálce odporující ji přitom v takové situaci nepovažuje. A takto bychom měli postupovat i při tázání se na mravnost jiných činností: ne se tedy spokojit s konstatováním, že určité chování většina neprovádí, ale ptát se i, jaký postoj má k menšině, která dané chování provádí.

Mně v této úvaze samozřejmě nejde o jakokoli veřejnou nahotu, nýbrž o rekreační nahotu, tedy takovou, pro kterou lze použít slova naturismus či nudismus. Jak je to s mravností takovéto nahoty? Podle výše uvedeného příkladu na to bude možné odpovědět jen pozorováním chování lidí. Já se tedy o určité závěry pokusím na základě svého pozorování, třebaže následné zobecnění bude (z důvodu uvedeného výše) jen hrubý odhad (jenže tak to v praxi stejně dělají všichni). Nahota při koupání či na břehu vodní plochy je nejrozšířenější druh rekreační nahoty a já si na základě své osobní zkušenosti, ale též na základě obeznámení se se zkušeností jiných, troufám tvrdit, že na ni si už většina lidí zvykla a ač se jí osobně neoddává, nepovažuje ji za neslušnou. Lidé s opačným postojem pochopitelně existují (rovněž jsem na ně narazil), ale podle mě jde skutečně o menšinu (třebaže není v silách nikoho říct, jak velká tato menšina je). Něco jiného je další druh nahé činnosti, chůze krajinou (právě zmínka o ní mě vyprovokovala k této úvaze). Já osobně jsem s ní měl převážně kladnou zkušenost, jen velmi málo lidí mi dalo najevo, že s mým počínáním nesouhlasí. Ale v tomto případě na základě své osobní zkušenosti neprohlásím, že většinou společnosti je nahá chůze krajinou považována za mravně nezávadnou. Vede mě k tomu prostá skutečnost, že většina lidí se s touto činností nikdy nesetkala (a ani o ní nikdy neslyšela, ostatně já ještě před rokem rovněž ne) – a tudíž nemůže mít vytvořený postoj k jejímu souladu či nesouladu s morálkou. Co platí o nahé chůzi platí v ještě větší míře o nahé jízdě na kole: já jsem se během ní setkával s tím, že většina lidí na mě jen beze slov i jakýchkoli jiných reakcí hleděla, což vykládám tak, že nahého cyklistu viděla poprvé v životě a nevěděla v tu chvíli, co si o tom má myslet.

Co si z takového konstatování odnést do praxe? Že je bezpečné věnovat se jen těm druhům nudismu/naturismu, u nichž můžeme s velkou pravděpodobností říct, že jsou obecně považovány za mravně přijatelné? Já si naopak myslím, že takové sebeomezování je zbytečné a že ve skutečnosti je velmi výhodné, že na některé vzácné projevy veřejné nahoty společnost doposud prostě nemá názor (samozřejmě kromě určitých lidí, kteří jsou proti nahotě za všech okolností). V tom případě totiž sami nudisté/naturisté mají ve svých rukách to, jaký postoj si nakonec společnost k určitým projevům veřejné nahoty vytvoří, a dokonce jak moc bude tolerantní k nahotě obecně. Pokud totiž takové zatím vzácné projevy nahoty budou probíhat bezproblémově a klidně a oblečeným lidem z nich nebudou vyvstávat žádné obtíže, je velká pravděpodobnost, že si na ně zvyknou stejným způsobem, jako si zvykli třeba na nahotu některých jedinců u vody nebo ve veřejných šatnách. Budou-li tedy konkrétně například skupiny nahých lidí (nebo nazí jednotlivci, na tom nezáleží) procházet krajinou a k oblečeným lidem se chovat stejně slušně a zdvořile, jako by sami byli oblečení, bude vysoká pravděpodobnost, že si „většinová“ společnost utvoří názor, že takový projev nahoty je neškodný a je možné jej tolerovat (jinak řečeno považovat jej za mravně přijatelný). A nejen to – s čím větším počtem podobných bezproblémových projevů nahoty se lidé budou setkávat, tím víc u nich poroste tolerance k nahotě jako takové. Je to přece logické: nebude-li se nesvlékající se většina lidí seznamovat především s poklidnými, neobtěžujícími projevy veřejné nahoty, zůstanou jí před očima jen případy, jako když nějaký nahý muž v městském parku obtěžuje kolemjdoucí ženy nebo když se někdo v opilosti svlékne a třeba vysypává odpadkové koše a dělá nadměrný hluk nebo něco podobného, co se občas objevuje v bulvárním zpravodajství – a jestli bude mít k veřejné nahotě spíš smířlivý nebo spíš odmítavý postoj, bude bezpochyby záviset právě i na tom, s čím z obojího se bude spíš setkávat (ať osobně nebo z doslechu). Je tedy patrné, že na zvýšení tolerance k veřejné nahotě (nahotě mimo soukromí) je možné pracovat. Ale je to vůbec třeba?

Nevím, co si kdo myslí o úrovni tolerance k veřejné (zejména rekreační) nahotě v ČR, jestli je (už) dostatečná nebo v tom jsou ještě rezervy. Řekl bych, že řadě lidí současný stav vyhovuje, já bych nicméně podle úsilí, jaké spousta lidí považuje za nutné vyvinout, aby si mohla užít nahoty, to viděl spíš na ty rezervy. Nedokážu odhadnout, kolik lidí je spokojeno s tím, že za nahotou navštěvuje jen určitá uzavřená či polouzavřená místa, a kolik s tím až tak spokojeno není a sní, že by si ji mohlo užívat kdekoli, což ale nedělá, protože „ví“, že to nejde, jelikož by s tím narazilo na odpor. Kdyby tito opatrní lidé překonali své obavy, přispěli by díky jmenovanému nárůstu tolerance k nahotě, který by to vyvolalo, k tomu, že ony obavy by napříště byly méně opodstatněné. Hlavně by se tím snížila pravděpodobnost nejhoršího následku, potrestání.

Větší společenská tolerance k nahotě sníží pravděpodobnost, že někdo vůbec na nahého člověka bude volat policii, když už na příjezd policie dojde, sníží pravděpodobnost, že policisté v prosté nahotě budou vidět neslušnost, a pokud už nahého obviní z veřejného pohoršení, sníží pravděpodobnost vysoké pokuty nebo dokonce i potrestání samotného v následném správním řízení. A představme si takové správní řízení blíže: pokud by obviněný naháč nesouhlasil hned na místě se svou vinou a okamžitým potrestáním (a člověk provozující rekreační nahotu by byl sám proti sobě už z principu, nejen kvůli praktickým následkům, kdyby s něčím takovým souhlasil), policejní obvinění by přistálo na stole nějakého úředníka či pravděpodobněji spíš úřednice příslušného obecního úřadu; ačkoli ve zmiňovaném rozsudku Nejvyššího správního soudu se píše, že úředník má rozhodnout nikoli podle osobních mravních měřítek, nýbrž podle své znalosti obecného společenského postoje, je to spíš ideál a v praxi budou jednotliví úředníci mít sklon považovat své osobní postoje za shodné s většinovým postojem; bude-li se tedy taková úřednice ve svém osobním životě setkávat například při rekreaci u vody nebo dokonce někde v lese s bezproblémovými nahými lidmi, bude spíš nakloněna tomu vyřešit obvinění z pohoršující nahoty mírně, než kdyby se s rekreační nahotou nesetkávala a byla odkázána jen na bulvární zprávy o „výtržné“ veřejné nahotě.

Tuto úvahu jsem nadepsal otázkou, zda je veřejná nahota nemravná. Záměrně jsem ji formuloval tak, jak by se asi zeptala většina lidí, ale doufám, že se mi podařilo srozumitelně vyložit, proč je ta otázka postavená špatně. Zároveň jsem chtěl rozvést svůj názor, že vzdychání nad velmi omezenými možnostmi oddávání se nahotě je zbytečné a že se lze dokonce osobně zasadit, aby byly ještě zbytečnější. Povzbuzením by měla být už slova z víckrát zmíněného rozsudku ohledně veřejného pohoršení, že „pohoršující povaha nahoty lidského těla je v rámci soudobé společnosti spíše otázkou diskuse, než otázkou všeobecného odmítání nutného pro shledání veřejného pohoršení“ – a to jsou přitom slova napsaná před dvaceti roky. Otázka veřejné nahoty není otázka příkazů a zákazů zapsaných kdesi ve sbírce zákonů, je to otázka mravů, jejichž zásadní vlastností je, že se stále vyvíjejí v čase, ale také to, každý člověk má možnost se na formování mravů osobně podílet, což si ne všichni uvědomují.

0
 
-

Veřejná nahota ?

Vložil eSHá, 14. Říjen 2023 - 18:06

Pozorně jsem si přečetl celou sérii článků od nenyma. To musela být spousta hodin práce. Je to tak promyšlené a podrobné, že k tomu nejde moc co dodat. Takže za mne pochvala. Jediné, co chci dodat, je tahle poznámka: Buďme rádi, že neexistuje žádný konkrétní paragraf ohledně nahoty. Jak tak sleduji práci „naší“ sněmovny, to by to dopadlo…

 
-

Je to na nás

Vložil turista, 15. Říjen 2023 - 11:11
Obrázek uživatele turista

Pěkně rozebráno a myslím, že i logicky a smysluplně.Skutečně je jen na nás,kteří se věnujene tomuto „koníčku“ sportovní nahotě ve volné přírodě jak vytvoříme pohled a nastavení obecné morálky lidí okolo nás. Pro člověka, který jde na procházku a potká naháče s batohem na zádech to může být šok dvojitý, protože ho ani nenapadne takové setkání na rozdíl někde u rybníka.První šok je vidět naháče ve volné přírodě a druhý šok jak na něj reagovat.A v tomto momentě je to na naháči jak tyto dva šoky vyřešit .Mně se osvědčilo usmát se, slušně pozdravit a pokračovat dál jako bych byl oblečený. Většina odpoví, usměje se a občas někdo prohodí vtipnou poznámku a ti odvážní se i zastaví , aby si popovídali. Samozřejmě se tady bavíme o přirozenosti, která by nám naturistům a nudistům měla být vlastní.Nějaké skákaní do křoví, schovávání za stromy a panické ukrývání nahoty je přesně to,co vnímaní nahoty pasuje do škatulky nenormálnosti. Takže pracujme každý po svém na zlepšení vnímaní nahoty a posuňme jej od sexystických reklam, úchylek a pornoprůmyslu k přirozenosti .

 
-

Je to na nás

Vložil turista, 15. Říjen 2023 - 11:11
Obrázek uživatele turista

Pěkně rozebráno a myslím, že i logicky a smysluplně.Skutečně je jen na nás,kteří se věnujene tomuto „koníčku“ sportovní nahotě ve volné přírodě jak vytvoříme pohled a nastavení obecné morálky lidí okolo nás. Pro člověka, který jde na procházku a potká naháče s batohem na zádech to může být šok dvojitý, protože ho ani nenapadne takové setkání na rozdíl někde u rybníka.První šok je vidět naháče ve volné přírodě a druhý šok jak na něj reagovat.A v tomto momentě je to na naháči jak tyto dva šoky vyřešit .Mně se osvědčilo usmát se, slušně pozdravit a pokračovat dál jako bych byl oblečený. Většina odpoví, usměje se a občas někdo prohodí vtipnou poznámku a ti odvážní se i zastaví , aby si popovídali. Samozřejmě se tady bavíme o přirozenosti, která by nám naturistům a nudistům měla být vlastní.Nějaké skákaní do křoví, schovávání za stromy a panické ukrývání nahoty je přesně to,co vnímaní nahoty pasuje do škatulky nenormálnosti. Takže pracujme každý po svém na zlepšení vnímaní nahoty a posuňme jej od sexystických reklam, úchylek a pornoprůmyslu k přirozenosti .

 
-

Je to na nás

Vložil turista, 15. Říjen 2023 - 11:15
Obrázek uživatele turista

[Spiklenec]

 
-

Zakázaná nahota i ve sprchách

Vložil eSHá, 16. Říjen 2023 - 13:47

Přečtěte si, jaké kraviny vymýšlejí aktivisté v kanadském mládežnickém hokeji. https://isport.blesk.cz/…se-divi.html

 
-

Vycházel bych z LZPS (Listina

Vložil MartinN, 13. Prosinec 2023 - 11:04

Vycházel bych z LZPS (Listina základních práv a svobod).

Článek 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Článek 39

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

A dále ÚSTAVA ČR

HLAVA PRVNÍ

Čl.2

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Tudíž, pokud žádný zákon nestanoví povinnost být oblečen, nelze tuto povinnost vymáhat.

 
-

Co není zákonem zakázáno,

Vložil M.Dr., 13. Prosinec 2023 - 13:30

to je povoleno.

Je zákonem zakázáno být nahý na veřejnosti? Explicitně není.

Je zákonem zakázáno souložit na veřejnosti? Také neznám zákon, který by to explicitně zakazoval.

V obou případech sa uplatní obecný pojem „veřejné pohoršení“.

 
-

Co je dovoleno, co je zakázáno

Vložil nenym, 15. Prosinec 2023 - 21:45

Rozsudek Nejvyššího správního soudu z 19. února 2004 je poučným zdrojem informací, takže já z něj ocituju jednu pasáž: „Žalobce v tomto bodě nemá pravdu, když soudí, že pokud nějaké jednání není přímo a výslovně zakázáno zákonem, nelze subjekty práva v takovém jednání omezovat. Skutečnost, že k omezení jednání stačí zvláštním způsobem kvalifikovaný rozpor s mravností, ostatně potvrdil i Ústavní soud …“

Tato pasáž je skvělá příležitost přehledně si vyložit, jakým způsobem je jedinec podřízen pravidlům lidské společnosti. Ve složité společnosti, jako je naše, jsou dvě rozdílné skupiny pravidel, na jedné straně neformální mravy (morálka), na druhé straně formální zákony. Každý jedinec je podřízen oběma těmto souborům pravidel, ne pouze jednomu z nich. Ustanovení ústavy o tom, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, je tak bohužel něco jako předvolební sliby politiků – nelze ho brát úplně vážně. Nevím, jestli tvůrci ústavy na morálku zapomněli nebo jen nechtěli komplikovat ústavní text, ale bohužel na uvedené ustanovení skutečně nelze bezvýhradně spoléhat. Žádný zákon zcela určitě například nezakazuje při rýmě utírat z nosu tekoucí sopel (hlen) do oděvu okolních lidí a přece to dovoleno není a nikdo si nemůže myslet, že se úspěšně obhájí tím, že když to zákon nezakazuje, může to svobodně dělat.

Mravy a formální zákony se ve své podstatě shodují (jsou to předpisy, co jedinec má (musí) dělat a co nemá (nesmí) dělat), ale v mnoha odhledech se zase liší. Oba soubory mají odlišný okruh působnosti (mravy například určují, jak se má jedinec chovat ve společnosti jiných lidí, když má rýmu nebo plný močový měchýř, formální zákony zase například určují, jak si má jedinec počínat při ovládání motorového vozidla) a také mají odlišné způsoby trestání za porušení pravidel. To druhé bych rád zmínil blíže. Formální zákony za své porušení stanovují takové tresty jako odnětí svobody, peněžitou pokutu, nucené práce, v některých částech světa tělesné tresty, morálka naproti tomu používá jiné tresty: nadávky, opovrhování, výsměch, pomlouvání, vylučování ze skupiny, lehké tělesné tresty, v některých částech světa lynčování a podobně. (A popravdě, to vůbec nejsou mírné tresty, i strach z pouhého výsměchu řadě lidí úspěšně brání v provádění určitých činností.) Mravy a formální zákony se obvykle míjejí (proto státní a jiné veřejné orgány do fungování morálky nezasahují), hlavně kvůli zmíněné rozdílné sféře působnosti, ale v nemnoha případech se i stýkají, a to tehdy, když se formální právo při nějaké příležitosti na mravy (morálku) odvolává (tehdy může přicházet na řadu onen „kvalifikovaný rozpor s mravností“, jak je uvedeno výše). Ustanovení o veřejném pohoršení zákona o přestupcích je zrovna takovým případem. Ale musím říct, že jak nad ním přemýšlím, nechápu vlastně jeho smysl. Na jednu stranu se mi jediným důvodem jeho existence zdá umožnit, aby určité nemravné jednání mohlo být potrestáno silnějším trestem než obvyklými tresty, jaké používá morálka (to znamená peněžitá pokuta místo „pouhého“ zostuzení), a tak se účinněji dosáhlo zamezení jeho budoucího opakování, na druhou stranu se mi ale zdá vlastně zcela nesmyslné: jestliže je nějaké jednání natolik nežádoucí, že musí být potrestáno veřejnými institucemi, proč tedy není jako trestné rovnou v zákonech výslovně jmenováno a proč je jeho trestnost pokoutně skryta v neurčitém ustanovení o veřejném pohoršení?

Nicméně tyto moje rozpaky jsou jen taková odbočka a vrátím se k tomu podstatnému: Je smutné, když tak závažný dokument, jakým je ústava, slibuje něco, co v žádném případě nemůže splnit (to je pak vlastně skoro, jako když ústava lže), bohužel ale skutečně neplatí (a nikdy neplatilo a nikdy platit nebude), co je tam napsáno, totiž že každý může činit, co není zákonem zakázáno.

 
-

Je to přesně tak

Vložil M.Dr., 17. Prosinec 2023 - 13:49

Rozepsal jste podrobně to, co jsem chtěl říct já.

 
-

Práva patří bdělým

Vložil nenym, 18. Prosinec 2023 - 22:18

Práva patří bdělým

Můj předchozí komentář byl reakcí na komentář, v němž byla citována ústava. Možná vyzněl pesimisticky ve smyslu „když nám to nezakazují zákony, zakazuje nám to morálka, takže máme zase smůlu“. Ve skutečnosti nicméně není pro pesimismus důvod, pořád platí, co jsem napsal zcela nahoře.

Pak je tu ještě komentář od M.Dr., který sice možná byl míněn jinak, ale velmi snadno se dá pochopit ve smyslu „nahota na veřejnosti a souložení na veřejnosti nejsou žádným zákonem zakázané (takže to nejsou trestné činy), ale pokud by někdo něco z toho přesto udělal, dopustí se automaticky (přestupku) veřejného pohoršení“. Taková interpretace by asi každého čtenáře oněch vět, který uvažuje nad svlečením, ale ještě se k tomu neodhodlal, spíš odradila, přitom ale není pravdivá. Při svlékání na veřejnosti, tedy v místech, kde jsou nebo můžou být jiní lidé, je možné se bát dvou věcí – buď bezprostředních reakcí jako výsměchu nebo nadávek nebo střetu s právním řádem v podobě zásahu policie. S tím prvním se asi nedá dělat nic, jelikož člověk nikdy neví, na koho narazí, rád bych však v tomto komentáři zmírnil strach z toho druhého. Je pochopitelné, že každý (mě nevyjímaje) má před policií respekt, ale bylo by chybou se před ní krčit jako ptáček před hadem. Každý, kdo se chce svlékat mimo své soukromí, by měl pro jistotu mít přehled, jak je jeho (její) činnost (ne)postižitelná právním řádem, aby si zbytečně nenechal udělit nezasloužený trest. Vzpomněl jsem si totiž na jeden případ týkající se veřejné nahoty, kde si myslím, že se taková neznalost dotyčnému nahému právě nevyplatila. Jde víceméně o bulvární zprávu, kterou v roce 2019 zveřejnila řada sdělovacích prostředků (např. Mladá fronta Dnes, kde je i záznam telefonního hovoru a video z bezpečnostní kamery): Na pražskou městskou policii zavolala žena, že v kašně na naměstí je nahý muž. Policejní hlídka dojela na místo, vyzvala muže, aby z kašny vylezl, což on odmítl, a poslechl až svou přítelkyni. Na konci policie muži sdělila obvinění z přestupku veřejného pohoršení a udělila mu pokutu 10 000 korun (což jen nejvyšší pokuta, jakou za přestupek je možno udělit). Co se mi na tom nezdá? Otázkou by mohl být už samotný důvod, proč se oznamovatelka vůbec obrátila na policii. Z popisu ani z připojeného videa se nezdá, že by onen muž sexuálně či jinak obtěžoval oznamovatelku či kohokoli jiného, takže bych řekl, že pro motivaci oznamovatelky zřejmě platí ono troškovské „ne že bych udávala, ale hlásit se to musí“ (jsem přesvědčen, že v zemích s větší tolerancí nahoty by nikdo policii nevolal). To ale koneckonců není podstatné, důležité je zaměřit se na to, jak to dopadlo.

Policisté muži sdělili obvinění z přestupku a na místě mu za něj vyměřili pokutu. To na první pohled vypadá logicky a jako v souladu se zákonem. Zákon o odpovědnosti za přestupky (250/2016 Sb. – to je jiný zákon než zákon, který přestupky vyjmenovává (ten má označení 251/2016 Sb.)) stanoví jako základní způsob vypořádání přestupku přestupkové řízení, které (pro většinu druhů přestupků) provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím komise, jejíž předseda musí mít právnické vzdělání. Přestupkové řízení je normální úřední úkon, takže se lze proti jeho výsledku odvolat. Toto přestupkové řízení je docela složité a zdlouhavé, takže zákon připouští i vyřešení přestupku jednodušší cestou, takzvaným příkazem. Ten se používá v případě, kdy spáchání přestupku je nepochybné (není tedy třeba dokazování výslechy svědků, znaleckými posudky a podobně, příkladem může být třeba překročení rychlosti zaznamenané radarem) a může proběhnout bez vědomí obviněného (lze ale proti němu podat odpor). Za jakých okolností lze příkaz použít, v zákoně o trestání přestupků uvedeno není, je to definováno v zákoně o správním řádu (500/2004 Sb.; „příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné“). Hned za paragrafem o příkazu hovoří přestupkový zákon (250) o udělení pokuty příkazem na místě. Co je příkaz na místě, zase definuje zákon o správním řádu („Je-li účastník přítomen a plně uzná důvody vydání příkazu, považuje se stav věci za prokázaný a příkaz lze vydat na místě“), zákon o přestupcích upřesňuje, že pokutu na místě může kromě přestupkové komise udělit i policie a obecní policie (u vyjmenovaných druhů přestupků), a dále (znovu) uvádí, že takovou pokutu lze uložit, pokud obviněný souhlasí s právní kvalifikací skutku a udělením pokuty. Přesně toto tedy bylo zjevně použito v uvedeném případu z Prahy: policie v domnění, že skutek je automaticky prokázaný (tím, co viděla), muži sdělila, že se dopustil přestupku veřejného pohoršení, a ten to odkýval, a pak mu sdělila výši pokuty, což on zase odkýval.

Dokážu si představit, že onen nahý muž byl pod psychickým nátlakem (když na něj přítelkyně křičela, že se za něj stydí), ale stejně byl sám proti sobě, když všechno policii odkýval, protože kdyby s udělením pokuty na místě nesouhlasil (podepsáním pokutového bloku se mimochodem člověk vzdává práva na odvolání – o čemž ovšem musí být policií informován), případ by přešel do základního přestupkového řízení u obecního úřadu s rozšířenou působností (což v Praze je zřejmě magistrát), kde by aspoň měl naději na snížení pokuty. Už jen její výše se mi totiž zdá silně přehnaná, protože mi připadá neúměrná společenské škodlivosti mužova jednání (co vlastně komu udělal kromě toho, že oznamovatelka přišla o drahocenný čas svého života, když „musela“ vytáhnout telefon a volat na policii?). Policisté asi, místo aby nejprve napočítali do deseti a pak rozumně rozvažovali, v rozhořčení, že je muž odmítl uposlechnout, se vytasili s největším číslem, jaké mohli vytáhnout. To je ale to nejmenší, co mně na onom postupu policie připadá neprofesionální. (Mimochodem: na internetu jsem našel i velice podobný případ z Brna, kde rovněž v kašně na náměstí byl zcela nahý muž, městská policie jej rovněž vyzývala k opuštění kašny a oblečení a muž dostal pokutu tři tisíce korun, nikoli však za veřejné pohoršení, nýbrž za konzumaci alkoholu na veřejnosti, což bylo v rozporu s obecní vyhláškou (přihýbal si z lahve s vínem přímo před policisty)).

Spousta lidí si myslí, že když se někdo svlékne do naha na veřejnosti, dopustí se tím automaticky porušení zákona (což není pravda). Že si toto myslí řada laiků, je zajisté neradostné (právě tito „znalci“ totiž volají policii), ale mnohem smutnější je, že si totéž myslí i přinejmenším někteří příslušníci policie, od nichž by člověk čekal jiný přístup. Nejvyšší správní soud stanovil – jak už jsem napsal dřív – že aby jednání mohlo být hodnoceno jako přestupek veřejného pohoršení, musí mimo jiné subjektivně pohoršit více než dvě osoby, které budou jednání přítomny. Svlékne-li se tedy někdo na veřejnosti a nikoho v okolí to nepohorší, k žádnému přestupku nedošlo; žádná automatičnost rozhodně neplatí. Pohorší-li se jedna nebo dvě osoby, je to nepříjemné, ale pořád není naplněna podmínka přestupku (vždy a všude se najde někdo, komu něco vadí). Teprve když se najdou tři nespokojenci, máme na světě přestupek (který nicméně zůstane nepotrestán, pokud ho někdo nenahlásí). Zprávu o naháči v pražské kašně si nenechala ujít řada internetových novin, ale v žádné z nich jsem nenašel zmínku, že by městští policisté v okolí kašny zjišťovali, kdo nahým mužem byl pohoršen. Oni prostě na zavolání přijeli k dané kašně, uviděli nahého muže a hned jim bez jakéhokoli dalšího dokazování bylo jasné, že se jedná o veřejné pohoršení (aspoň tak to vypadá podle policejní zprávy, z níž novináři čerpali) – a bylo-li to tak, považuju to ze strany dotčených policistů za nejvíc neprofesionální. Přestupek je sice méně závažný než trestný čin, ale stejně v jeho případě platí totéž, co v případě trestného činu: vinu je obviněnému třeba nejprve dokázat. A obávám se, že se to v tomto případě nestalo, že policisté si mysleli, že není potřeba něco dokazovat.

Do nadpisu tohoto komentáře jsem dal právnické heslo „práva patří bdělým“, na které jsem poměrně nedávno narazil. Tím se obvykle myslí, že každý se má aktivně snažit obhájit si svoje práva, má-li pocit, že se mu děje křivda, a nečekat trpně, až je zajistí někdo jiný, zejména stát. Podle mě se to heslo ale dá použít i na případ, když je člověk z něčeho obviněn. Nahý muž z tohoto případu si zjevně svá práva nehájil (i sebehorší zločinec má právo se bránit, na tom není nic závadného) a nechal na sobě ze strany policie dříví štípat a proto taky špatně dopadl. Každý naturista (nudista), který (samozřejmě mám stále na mysli i ženy) se chce svléknout mimo místa k tomu výslovně vyhrazená (a takových je nesmírně málo), by měl vědět, jak si počínat v případném jednání s policií. V první řadě by si měl uvědomit, že se nesvléká proto, aby někoho obtěžoval nebo omezoval (je-li to tedy skutečně tak), a jestliže bude pevně přesvědčen, že svou nahotou nikomu neškodí, bude se cítit v přítomnosti policie sebevědomě, nikoli jako zlobivé dítě před rozhněvaným rodičem. Je nutné si uvědomit, že policie je pro občany, nikoli občané pro policii, a že policie sice (obecně) má právo zakročit, ale při tom má také určité povinnosti a člověk by si splnění těch povinností měl ohlídat. Konkrétně tím mám na mysli, že když už nahého člověka policie obviní z přestupku veřejného pohoršení, ať ta také dokáže, že skutečně byly naplněny všechny nutné podmínky pro uznání takového přestupku – to není žádná neúcta k policii, vina musí obviněnému přece být dokázána, jak jsem uvedl výše. Mně osobně by se zdálo i vhodné vyptat se policistů, proč vůbec považují prostou nahotu za společensky škodlivou, třebaže by to na vyhodnocování přestupku asi nemělo vliv.

Chápu, že některé pohled na všechny ty paragrafy může vystrašit a přimět k rozhodnutí nesvlékat se jinde než v bezpečí nudapláže (nebo určitých uzavřených soukromých zařízení). Já jsem ale tento komentář myslel jinak. Především mám za to, že pokud se člověk úplně nesvlékne zrovna na místech velkého soustředění lidí (jako na náměstí) nebo tam, kde je výslovně zakázáno (jako koupaliště s provozním řádem nebo veřejná doprava), je jen nepatrná možnost, že by byl vůbec kdy s nějakými paragrafy konfrontován – z tohoto hlediska tedy opravdu nemá smysl se bát. A nemusí se rovněž bát člověk, který má dopředu přehled, jak to s těmi paragrafy a zejména jejich uplatňováním je. Soudím nicméně, že ačkoli znalost té trošky práva, se kterou naturista snad může mít co do činění, je velmi užitečná, základem je podle mě stejně myšlenkový postoj. Dá rozum, že exhibicionista při pouhém zahlédnutí policie vezme do zaječích, poněvadž je od samého počátku přesvědčen, že co dělá, je špatné. Naproti tomu naturista, pokud je pevně přesvědčen o opaku, má při případném střetu s právem už jen tím napůl vyhráno.