NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Nový občanský zákoník 2014 - navrhované stanovy Českomoravské federace naturistů

Vložil Anonymní, 2. Květen 2014 - 11:09

Stanovy Českomoravské federace naturistů, spolku odhlasované na ustavující schůzi dne 17. 5. 2014 v Aquapalace Praha

§ 1
Název, sídlo a obvod činnosti

 1. Českomoravská federace naturistů, spolek (dále jen CFN) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a souvisejících zákonů, v platném znění. CFN má postavení samostatné právnické osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákony, těmito stanovami a vnitřními, jakož i obecně závaznými předpisy.
 2. Sídlo: Brno – Bosonohy, č.ev. 145, Kód v RÚIAN: 19065019

Doručovací adresa: ČFN V lískách 33, 591 01 Žďár nad Sázavou
3. Činnost na území: Česká republika.

§ 2
Definice naturismu
Naturismus je způsob života v souladu s přírodou. Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě. Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil. Usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života a vzájemné tolerance.
Spolek deklaruje svoji veřejnou prospěšnost ve smyslu § 146 a násl. Občanského zákoníku. A to že učiní veškeré možné kroky k zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

§ 3
Poslání CFN a účel spolku – hlavní činnost

 1. Šíření myšlenek naturismu.
 2. Udržování kontaktů s naturisty v České republice i v jiných státech.
 3. Shromažďování informací o všech místech v blízkosti vodních ploch a o dalších zařízeních, která jsou vyhrazená nebo vhodná k vyhrazení pro pobyt naturistů.
 4. Prosazování ochrany těch zájmů naturistů, které nejsou v rozporu s morálními a naturistickými principy, jakož i platnými právními předpisy.
 5. Napomáhat ochraně životního prostředí a přírody.
 6. Zastupovat světové naturistické dění v ČR pomocí Mezinárodní naturistické federace (INF-FNI) 
 7. Pořádání naturistických akcí, zejména naturistických srazů, naturistické rekreace a s tím spojených sportovních a kulturních akcí.

§ 4
Orgány CFN
Nejvyšší orgán: členská schůze.
Statutární orgán: předseda výboru CFN.
Výbor CFN.
Rozhodování je kolektivní.

§ 5
Organizační struktura CFN

 1. Veškerá činnost CFN je zajišťována statutárním orgánem CFN spolu s výborem CFN.
 2. Výbor CFN je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přítomen musí být předseda CFN, případně výborem CFN pověřený člen výboru CFN. Při rovností hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas pověřeného člena.
 3. Při ukončení členství ve výboru CFN můžou zbývající členové výboru CFN kooptovat nového člena. Kooptace musí být schválena usnesením a předložena k dodatečnému schválení nejbližší členské schůzi. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím výboru CFN do které byl zvolen. Mezi členskými schůzemi může být tímto způsobem nahrazeno jen tolik členů výboru CFN, aby nadpoloviční většinu stále tvořili členové zvolení členskou schůzi.

§ 6
Členství CFN

 1. Členství je dobrovolné. Členem se může stát zletilá osoba, bez ohledu na státní příslušnost.
 2. Členství vzniká na základě přihlášky, ve které se zájemce mimo jiné zavazuje dodržovat stanovy, jakož i další vnitřní předpisy a opatření CFN, ode dne zaplacení členského příspěvku. 
 3. Dokladem členství CFN je členský průkaz, který předá výborem pověřený zástupce. Členský průkaz je majetkem CFN. Za vystavení duplikátu za ztracený členský průkaz je člen povinen zaplatit 100 Kč.

 4. Členství zaniká:
 1. nezaplacením členského příspěvku na další rok do 31. ledna následujícího roku.
 2. vystoupením,
 3. vyloučením na členské schůzi,
 4. úmrtím.

e) Člen může být vyloučen za hrubé nebo opakované porušování: stanov CFN

O vyloučení člena rozhoduje výbor CFN. Pokud člen se svým vyloučením nesouhlasí, má právo se odvolat k nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

5. Pověřený člen výboru vede seznam členů dle § 236 NOZ a to v elektronické podobě s tím, že je neveřejný.
6. Členský příspěvek. Ve smyslu § 235 OZ výši členského příspěvku určuje výbor CFN.

§ 7
Práva a povinnosti člena CFN
1. Člen CFN má po zaplacení členského příspěvku za dané období právo:

 1. podílet se na činnosti CFN a využívat k tomu jeho zařízení,
 2. volit a být volen do orgánů CFN,
 3. prostřednictvím orgánů CFN rozhodovat o činnosti CFN,
 4. obracet se na výbor CFN se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60-ti dnů, nepožaduje-li údaje a sdělení, která by CFN způsobila vážnou újmu,
 5. považuje-li rozhodnutí výboru CFN o jeho pozastavení členství a doporučení členské schůzi jeho vyloučení za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí v písemné formě požádat, aby o sporném rozhodnutí rozhodla členská schůze. Vyloučený člen může do 3 měsíců ode dne doručení konečného rozhodnutí členské schůze, o svém vyloučení, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do přihlášky člena, jinak toto právo zaniká. 

2. Člen CFN je povinen:

 1. dodržovat stanovy CFN, jakož i další vnitřní předpisy a opatření CFN, 
 2. plnit přijatá rozhodnutí CFN,
 3. účastnit se v rámci svých možností činnosti CFN a členských schůzí CFN, 
 4. platit členské příspěvky,
 5. chránit majetek CFN,
 6. nepoškozovat svým chováním a jednáním dobrou pověst CFN, 
 7. podílet se na ochraně přírody.

§ 8
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšší orgán CFN a je schopná usnášet se za účasti nejméně 10 členů CFN. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Ve věcech týkajících se existence spolku, je členská schůze schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku (připouští se hlasování „per rolam“, resp. elektronickou formou)
 2. Členskou schůzi svolává statutární orgán CFN nejméně jedenkrát do roka. Musí být také statutárním orgánem CFN svolána, požádá-li o to výbor CFN, nebo 1/3 členů CFN a to do 30-ti dnů ode dne doručení podnětu. Pokud se tak nestane, může ten, kdo podnět podal svolat členskou schůzi. 
 3. Členská schůze se svolá oznámením na internetových stránkách CFN a v emailovém oběžníku. V oznámení o konání členské schůze musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, který může být změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání členské schůze podal. Jednání může probíhat pouze k předem uvedenému pořadu jednání. Elektronická pozvánka obsahuje základní informace k projednávaným bodům, stručnou informaci o plnění programu za uplynulé období a návrhu na období následující, zprávu o činnosti výboru, čerpání rozpočtu, účetní uzávěrku. Schůzi může odvolat nebo odložit jen ten kdo ji svolal, nejméně však týden před jejím konáním.
 4. Členská schůze rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním o všech záležitostech CFN, zejména:
 5. jedná a usnáší se o návrhu stanov a jejich změnách, 
 6. schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní uzávěrku, zprávu o činnosti výboru CFN,
 7. projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zásady hospodaření, 
 8. jedná o návrzích výboru CFN, jakož i všech členů CFN,
 9. volí na období 4 let statutární orgán CFN, 3 nebo 5 členů výboru CFN a rozhoduje o jejich odvolání,
 10. dodatečně schvaluje doplnění členů výboru CFN, 
 11. schvaluje provozní řád, vnitřní předpisy a opatření, 
 12. schvaluje vyloučení člena,
 13. rozhoduje o pozastavení a oprávněnosti pozastavení členství, 
 14. rozhoduje o odvolání proti nepřijetí za člena,  
 15. rozhoduje o zrušení spolku a způsobu likvidace majetku, 
 16. dodatečně schvaluje smlouvy, nezbytně uzavřené mezi členskými schůzemi, 

§ 9
Statutární orgán CFN a výbor CFN

 1. Členskou schůzi zvolení členové výboru CFN si na první schůzi výboru CFN, konané nejpozději do 15-ti dnů ode dne proběhlé volební členské schůze zvolí ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu výboru, pokladníka a podle potřeby další funkce členů výboru CFN.
 2. Statutární orgán spolu s výborem zajišťuje veškerou činnost CFN, v souladu s usnesením členské schůze CFN, se stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními CFN. Hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Schůze výboru CFN jsou svolávány předsedou výboru podle potřeby, nejméně 1× v každém pololetí. Schůze výboru CFN musí být také svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru CFN se zahrnutím statutárního orgánu CFN, s uvedením účelu jednání.

Statutární orgán spolu s výborem CFN zejména:

 1. zajišťuje úkoly CFN,
 2. navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost 
 3. zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků,
 4. připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
 5. mezi členskými schůzemi schvaluje nezbytné uzavírání smluv a dohod,
 6. navrhuje stanovy a jejich změny,
 7. navrhuje provozní řád a další vnitřní předpisy a opatření
 8. rozhoduje o pozastavení členství a navrhuje členské schůzi CFN jeho případné vyloučení.

4. Neodkladné záležitostí příslušející zajištění a rozhodnutí výboru CFN vyřizuje předseda výboru CFN. Svá opatření a rozhodnutí musí předložit výboru CFN ke schválení na jeho nejbližší schůzi. Opatření a rozhodnutí statutárního orgánu CFN, která nejsou výborem CFN schválena jsou neplatná.
5. Nemůže-li statutární orgán CFN nadále vykonávat funkci, zastává jeho funkci místopředseda výboru CFN. Nemůže-li místopředseda výboru CFN nadále vykonávat funkci, zastává jeho funkci jiný člen výboru CFN a to do nejbližší členské schůze. Odstupující statutární orgán CFN může zůstat členem výboru CFN, pouze však do konce jeho volebního období.
6. Statutární orgán CFN i výbor CFN odpovídá za svou činnost členské schůzi.

§ 10
Majetek a hospodaření CFN

 1. Majetek CFN tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroji majetku CFN jsou:
 3. hmotný majetek a majetková práva,
 4. členské příspěvky,
 5. výnosy z akcí CFN organizovaných v souladu s posláním CFN,
 6. dary, dotace, příp. jiné příspěvky, obcí a dalších organizací,
 7. výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

3. CFN hospodaří s finančními prostředky na základě schváleného rozpočtu a zásad hospodaření.

§ 11
Zastupování CFN

 1. CFN zastupuje u ústního jednání statutární orgán CFN, v případě potřeby se nechá zastoupit dalším členem výboru CFN.
 2. Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisu statutárního orgánu CFN, nebo jím plnou moci pověřeného člena výboru CFN.

§ 12
Zánik CFN

 1. CFN zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze.
 2. Nezanikne však, pokud nejméně 10 členů projeví zájem o pokračování v činnosti CFN.

§ 13
Závěrečná ustanovení

 1. Věci, které tyto stanovy neřeší, se řídí ustanovením daných a souvisejících zákonů, v platném znění.
 2. Informace o činnosti CFN, stanovy CFN, související vnitřní předpisy a opatření jsou uvedené na internetových stránkách www.naturista.cz.

§ 14
Stanovy CFN vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzi.

0
 
-

Návrh stanov je konzultován

Vložil zurek (bez ověření), 16. Květen 2014 - 10:14

Tento předložený návrh stanov je dlouhodobě konzultován s právníkem znalým NOZ a už 20 fungujícími naturistickým subjektem u nás. Náplň činnosti je podle naší desetileté praxe myslím docela jasná. 10 let se tady každý z nás o něco snaží. Teď je čas dát perspektivním projektům zelenou a co se neosvědčilo, tak vyřadit.

 
-

V pořádku, ale kdyby byla

Vložil Vasek Petra, 16. Květen 2014 - 10:45
Obrázek uživatele Vasek Petra

V pořádku, ale kdyby byla zpětná vazba právníka přímo zde na webu bylo by to lepší.
Tou náplní jsem měl na mysli co změnit či vylepšit od stávajícího stavu, abychom dovedli oslovit těch zbývajících 499700 naháču, kteří v ČR odhadem jsou buď někde v rákosí nebo jsou naturisty jen na dovolené. Nějaké poznatky od této druhé části naháčů již máme díky plachtě Bezplavek.cz, kterou máme na karavanu, se kterým občas vyrážíme na srazy karavanistů. Jedna z hlavních je, že prostě v ČR je nahatý člověk přinejmenším divný neli rovnou úchyl. A toto veřejné mínění je třeba se pokusit změnit. Jinak se dle mého moc z místa nehneme.