NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

Nový občanský zákoník 2014 - navrhované stanovy Českomoravské federace naturistů

Vložil Anonymní, 2. Květen 2014 - 11:09

Stanovy Českomoravské federace naturistů, spolku odhlasované na ustavující schůzi dne 17. 5. 2014 v Aquapalace Praha

§ 1
Název, sídlo a obvod činnosti

 1. Českomoravská federace naturistů, spolek (dále jen CFN) je dobrovolný, nepolitický, samostatný spolek zájemců o naturismus ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a souvisejících zákonů, v platném znění. CFN má postavení samostatné právnické osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákony, těmito stanovami a vnitřními, jakož i obecně závaznými předpisy.
 2. Sídlo: Brno – Bosonohy, č.ev. 145, Kód v RÚIAN: 19065019

Doručovací adresa: ČFN V lískách 33, 591 01 Žďár nad Sázavou
3. Činnost na území: Česká republika.

§ 2
Definice naturismu
Naturismus je způsob života v souladu s přírodou. Jeho projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči sobě samému, vůči okolí a celé přírodě. Naturismus usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejich zdrojů jako jsou slunce, voda a vzduch, k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil. Usiluje o hlubokou úctu k přírodě a všem jejím složkám. Jeho filosofie vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie. Dbá o dodržování zásad harmonického způsobu života a vzájemné tolerance.
Spolek deklaruje svoji veřejnou prospěšnost ve smyslu § 146 a násl. Občanského zákoníku. A to že učiní veškeré možné kroky k zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

§ 3
Poslání CFN a účel spolku – hlavní činnost

 1. Šíření myšlenek naturismu.
 2. Udržování kontaktů s naturisty v České republice i v jiných státech.
 3. Shromažďování informací o všech místech v blízkosti vodních ploch a o dalších zařízeních, která jsou vyhrazená nebo vhodná k vyhrazení pro pobyt naturistů.
 4. Prosazování ochrany těch zájmů naturistů, které nejsou v rozporu s morálními a naturistickými principy, jakož i platnými právními předpisy.
 5. Napomáhat ochraně životního prostředí a přírody.
 6. Zastupovat světové naturistické dění v ČR pomocí Mezinárodní naturistické federace (INF-FNI) 
 7. Pořádání naturistických akcí, zejména naturistických srazů, naturistické rekreace a s tím spojených sportovních a kulturních akcí.

§ 4
Orgány CFN
Nejvyšší orgán: členská schůze.
Statutární orgán: předseda výboru CFN.
Výbor CFN.
Rozhodování je kolektivní.

§ 5
Organizační struktura CFN

 1. Veškerá činnost CFN je zajišťována statutárním orgánem CFN spolu s výborem CFN.
 2. Výbor CFN je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přítomen musí být předseda CFN, případně výborem CFN pověřený člen výboru CFN. Při rovností hlasů rozhoduje hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas pověřeného člena.
 3. Při ukončení členství ve výboru CFN můžou zbývající členové výboru CFN kooptovat nového člena. Kooptace musí být schválena usnesením a předložena k dodatečnému schválení nejbližší členské schůzi. Funkční období kooptovaného člena končí s funkčním obdobím výboru CFN do které byl zvolen. Mezi členskými schůzemi může být tímto způsobem nahrazeno jen tolik členů výboru CFN, aby nadpoloviční většinu stále tvořili členové zvolení členskou schůzi.

§ 6
Členství CFN

 1. Členství je dobrovolné. Členem se může stát zletilá osoba, bez ohledu na státní příslušnost.
 2. Členství vzniká na základě přihlášky, ve které se zájemce mimo jiné zavazuje dodržovat stanovy, jakož i další vnitřní předpisy a opatření CFN, ode dne zaplacení členského příspěvku. 
 3. Dokladem členství CFN je členský průkaz, který předá výborem pověřený zástupce. Členský průkaz je majetkem CFN. Za vystavení duplikátu za ztracený členský průkaz je člen povinen zaplatit 100 Kč.

 4. Členství zaniká:
 1. nezaplacením členského příspěvku na další rok do 31. ledna následujícího roku.
 2. vystoupením,
 3. vyloučením na členské schůzi,
 4. úmrtím.

e) Člen může být vyloučen za hrubé nebo opakované porušování: stanov CFN

O vyloučení člena rozhoduje výbor CFN. Pokud člen se svým vyloučením nesouhlasí, má právo se odvolat k nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

5. Pověřený člen výboru vede seznam členů dle § 236 NOZ a to v elektronické podobě s tím, že je neveřejný.
6. Členský příspěvek. Ve smyslu § 235 OZ výši členského příspěvku určuje výbor CFN.

§ 7
Práva a povinnosti člena CFN
1. Člen CFN má po zaplacení členského příspěvku za dané období právo:

 1. podílet se na činnosti CFN a využívat k tomu jeho zařízení,
 2. volit a být volen do orgánů CFN,
 3. prostřednictvím orgánů CFN rozhodovat o činnosti CFN,
 4. obracet se na výbor CFN se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60-ti dnů, nepožaduje-li údaje a sdělení, která by CFN způsobila vážnou újmu,
 5. považuje-li rozhodnutí výboru CFN o jeho pozastavení členství a doporučení členské schůzi jeho vyloučení za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí v písemné formě požádat, aby o sporném rozhodnutí rozhodla členská schůze. Vyloučený člen může do 3 měsíců ode dne doručení konečného rozhodnutí členské schůze, o svém vyloučení, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do přihlášky člena, jinak toto právo zaniká. 

2. Člen CFN je povinen:

 1. dodržovat stanovy CFN, jakož i další vnitřní předpisy a opatření CFN, 
 2. plnit přijatá rozhodnutí CFN,
 3. účastnit se v rámci svých možností činnosti CFN a členských schůzí CFN, 
 4. platit členské příspěvky,
 5. chránit majetek CFN,
 6. nepoškozovat svým chováním a jednáním dobrou pověst CFN, 
 7. podílet se na ochraně přírody.

§ 8
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšší orgán CFN a je schopná usnášet se za účasti nejméně 10 členů CFN. K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Ve věcech týkajících se existence spolku, je členská schůze schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku (připouští se hlasování „per rolam“, resp. elektronickou formou)
 2. Členskou schůzi svolává statutární orgán CFN nejméně jedenkrát do roka. Musí být také statutárním orgánem CFN svolána, požádá-li o to výbor CFN, nebo 1/3 členů CFN a to do 30-ti dnů ode dne doručení podnětu. Pokud se tak nestane, může ten, kdo podnět podal svolat členskou schůzi. 
 3. Členská schůze se svolá oznámením na internetových stránkách CFN a v emailovém oběžníku. V oznámení o konání členské schůze musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, který může být změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět ke svolání členské schůze podal. Jednání může probíhat pouze k předem uvedenému pořadu jednání. Elektronická pozvánka obsahuje základní informace k projednávaným bodům, stručnou informaci o plnění programu za uplynulé období a návrhu na období následující, zprávu o činnosti výboru, čerpání rozpočtu, účetní uzávěrku. Schůzi může odvolat nebo odložit jen ten kdo ji svolal, nejméně však týden před jejím konáním.
 4. Členská schůze rozhoduje veřejným nebo tajným hlasováním o všech záležitostech CFN, zejména:
 5. jedná a usnáší se o návrhu stanov a jejich změnách, 
 6. schvaluje plán činnosti, rozpočet, účetní uzávěrku, zprávu o činnosti výboru CFN,
 7. projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zásady hospodaření, 
 8. jedná o návrzích výboru CFN, jakož i všech členů CFN,
 9. volí na období 4 let statutární orgán CFN, 3 nebo 5 členů výboru CFN a rozhoduje o jejich odvolání,
 10. dodatečně schvaluje doplnění členů výboru CFN, 
 11. schvaluje provozní řád, vnitřní předpisy a opatření, 
 12. schvaluje vyloučení člena,
 13. rozhoduje o pozastavení a oprávněnosti pozastavení členství, 
 14. rozhoduje o odvolání proti nepřijetí za člena,  
 15. rozhoduje o zrušení spolku a způsobu likvidace majetku, 
 16. dodatečně schvaluje smlouvy, nezbytně uzavřené mezi členskými schůzemi, 

§ 9
Statutární orgán CFN a výbor CFN

 1. Členskou schůzi zvolení členové výboru CFN si na první schůzi výboru CFN, konané nejpozději do 15-ti dnů ode dne proběhlé volební členské schůze zvolí ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu výboru, pokladníka a podle potřeby další funkce členů výboru CFN.
 2. Statutární orgán spolu s výborem zajišťuje veškerou činnost CFN, v souladu s usnesením členské schůze CFN, se stanovami, vnitřními předpisy a opatřeními CFN. Hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Schůze výboru CFN jsou svolávány předsedou výboru podle potřeby, nejméně 1× v každém pololetí. Schůze výboru CFN musí být také svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru CFN se zahrnutím statutárního orgánu CFN, s uvedením účelu jednání.

Statutární orgán spolu s výborem CFN zejména:

 1. zajišťuje úkoly CFN,
 2. navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost 
 3. zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků,
 4. připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu,
 5. mezi členskými schůzemi schvaluje nezbytné uzavírání smluv a dohod,
 6. navrhuje stanovy a jejich změny,
 7. navrhuje provozní řád a další vnitřní předpisy a opatření
 8. rozhoduje o pozastavení členství a navrhuje členské schůzi CFN jeho případné vyloučení.

4. Neodkladné záležitostí příslušející zajištění a rozhodnutí výboru CFN vyřizuje předseda výboru CFN. Svá opatření a rozhodnutí musí předložit výboru CFN ke schválení na jeho nejbližší schůzi. Opatření a rozhodnutí statutárního orgánu CFN, která nejsou výborem CFN schválena jsou neplatná.
5. Nemůže-li statutární orgán CFN nadále vykonávat funkci, zastává jeho funkci místopředseda výboru CFN. Nemůže-li místopředseda výboru CFN nadále vykonávat funkci, zastává jeho funkci jiný člen výboru CFN a to do nejbližší členské schůze. Odstupující statutární orgán CFN může zůstat členem výboru CFN, pouze však do konce jeho volebního období.
6. Statutární orgán CFN i výbor CFN odpovídá za svou činnost členské schůzi.

§ 10
Majetek a hospodaření CFN

 1. Majetek CFN tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroji majetku CFN jsou:
 3. hmotný majetek a majetková práva,
 4. členské příspěvky,
 5. výnosy z akcí CFN organizovaných v souladu s posláním CFN,
 6. dary, dotace, příp. jiné příspěvky, obcí a dalších organizací,
 7. výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

3. CFN hospodaří s finančními prostředky na základě schváleného rozpočtu a zásad hospodaření.

§ 11
Zastupování CFN

 1. CFN zastupuje u ústního jednání statutární orgán CFN, v případě potřeby se nechá zastoupit dalším členem výboru CFN.
 2. Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisu statutárního orgánu CFN, nebo jím plnou moci pověřeného člena výboru CFN.

§ 12
Zánik CFN

 1. CFN zanikne, rozhodne-li o tom členská schůze.
 2. Nezanikne však, pokud nejméně 10 členů projeví zájem o pokračování v činnosti CFN.

§ 13
Závěrečná ustanovení

 1. Věci, které tyto stanovy neřeší, se řídí ustanovením daných a souvisejících zákonů, v platném znění.
 2. Informace o činnosti CFN, stanovy CFN, související vnitřní předpisy a opatření jsou uvedené na internetových stránkách www.naturista.cz.

§ 14
Stanovy CFN vstupují v platnost dnem schválení členskou schůzi.

0
 
-

Tento odkaz jste sem měl dát

Vložil Tisicak (bez ověření), 6. Květen 2014 - 17:56

Tento odkaz jste sem měl dát dříve a ne lidi posílat na stránky klubu.Díky tak to funguje

 
-

Našel jsem.

Vložil Roland Jitka, 6. Květen 2014 - 21:06

Pravda je, že kdyby jste tu nebavili a nezačal jsem to na stránce klubu hledat, tak bych si těch stanov určitě nevšiml a jistě nebudu sám. Navíc jsem tedy věděl, že to tam asi musí být, tak jsem několikrát přeroloval stránku a opravdu našel. Asi by se neměly tolik schovávat.

 
-

Výhrady ke stanovám.

Vložil natur, 6. Květen 2014 - 21:57
Obrázek uživatele natur

Mám výhrady k §6, odst. 4a, který považuji za zmatečný – členství zaniká k 31.12. kalendářního roku. To znamená, že k 1.1. následujícího roku nemá organizace ani jednoho člena, tudíž nemá ani statutární orgán a výbor organizace, tudíž neexistuje. To znamená, že všichni, kdo k 31.12. byli členy, musí opět podat novou přihlášku? Komu, když neexistuje ani vedení organizace. Navíc toto ustanovení evidentně koliduje s §8, odst. 4e, který říká, že statutární orgán a výbor jsou voleny na období 5 let. Obvykle tato problematika bývá řešena tak, že se stanoví termín, do kterého mají být uhrazeny příspěvky na další rok a teprve po uplynutí tohoto termínu končí členství těch, kteří tento příspěvek na následující období neuhradili. Jinak se domnívám, že funkční období na 5 let je neúměrně dlouhé, takové má v tomto státě snad jen prezident republiky. A při turbulencích v naturistickém hnutí v Česku by na konci volebního období byl výbor buď z větší části z kooptovaných členů nebo početně decimován. Ze zkušenosti se domnívám, že dvouleté funkční období je optimální. A jen z formálního hlediska – ustavující členská schůze se koná dne ..... v ..... hod. v ........... Zřejmě v Čestlicích dne 17.5., ale kde (místnost) a v kolik (hod.). ing. Hájek

 
-

Tady by se pořád muselo něco

Vložil Tisicak (bez ověření), 6. Květen 2014 - 23:09

Tady by se pořád muselo něco vysvětlovat.To je důsledek toho,že jeden člověk za večer ušije návrh stanov pro celostátní organizaci.Asi je to okopírováno z nějakých všeobecných stanov z netu.Já tomu rozumím tak,že členství zaniká když k 31.12. nemá zaplacen příspěvek na následující rok-organizace samozřejmě nezaniká.

 
-

Trvání členství

Vložil M.Dr., 7. Květen 2014 - 8:14

V současnosti je to tak, že členství trvá 1 rok od zaplacení členského. Já například mám v profilu platnost členství do 9.2.2015. Tento způsob se mi líbí víc, je vstřícnější k těm, kteří se stanou členy v průběhu roku.

 
-

Trvání členství

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 9:02

Zánik členství
S těmito změnami jsem chtěl naše členství vrátit na celosvětový standard = členství na kalendářní rok. Opravdu všechny n-organizace světa to takto mají. My jsme ale před několika lety (jak říká Mdr) vyšli členům vstříc a zřídilo se členství na běžný rok. Tzn. pokud si někdo vzpomněl 10. července: „Zejtra o půlnoci odjíždím do Chorvacka, honem rychle mi pošlete známku“, tak se mu členství nepočítá jen do 31. 12., ale až do 10. 7. následujícího roku.
Členství na kalendářní rok je samozřejmě organizačně jednodušší – nemusíme se ptát „Chcete známku na letošek nebo na příští rok?“ Známka INF-FNI je jasně daná vytištěným aktuálním rokem a odlišnou barvou od minulého roku.

OK, i nadále půjdeme tedy čelem k masám a i když si někdo pořídí členství 30. 12., tak mu nebude platit jen 1 den, ale celých následujících 365 dnů (běžný rok). Praxe z minulých let říká, že to zvládnutelné je. Ve svých profilech si tedy i nadále můžete volit členství nezávisle na Novém roku nebo Silvestru.

Délka trvání předsednictví.
Vedení organizace musí během svého období zásadním způsobem pracovat na efektivním šíření naturismu. K tomu jsou 2 roky jako nic. Já jsem Naturistu založil 5. 2. 2003 a mám jasno, co se dá za 2 roky stihnout – možná tak žít z podstaty, ale ne vykonat podstatný kus práce. Dobu jsme upravili na 4 roky.

Návrh stanov
Tento předložený návrh stanov se opírá o moje desetileté zkušenosti z práce pro naturisty, letité spolupráce s kluby Spolek naturistů Ostrava. KNK Křetínka, Opaťákem a dalšími.

 
-

K připomínkám:

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 9:15
Obrázek uživatele natur

Tisicak – i to je řešení, termín úhrady na další rok k 31.12., pak je vše OK. Mělo by to ale být zapracováno ve stanovách, stačí k bodu §6, odst. 4a přidat …, pokud nejpozději k tomuto datu neuhradí členský příspěvek na následující rok.

M.Dr. – to by skutečně bylo vstřícnější k těm naturistům, kteří se stanou členy v průběhu roku. Ale to je pohled jednotlivce. Nutno se podívat i ze strany člena výboru, zřejmě pokladníka, který tuto záležitost bude mít na starost. To aby měl na sledování členství samostatný počítačový program, za předpokladu počtu členů v řádu stovek, velmi optimisticky tisícovek. Takto si zhruba v polovině ledna udělá kontrolu úhrady členských poplatků, může ještě mailem vyzvat „neplatiče“ k úhradě a k 31.1. udělat „inventuru“ členské základny. Tak to běžně funguje v mnoha zavedených spolcích. A na okraj – i INF praktikuje tento postup, členství v INF (známka INF) je roční (na kalendářní rok) a její cena je stejná po celý rok, bez ohledu na termín jejího zakoupení.

Žurek – byl o 5 minut rychlejší než já, takže se naše myšlenky trochu kříží. Funkční období na 4 roky, budiž – i když spolek by měl stát na jistém programu a to podstatné by mělo být platné bez ohledu na to kdo je ve vedení. A pokud jde o členství, pak platí to, co jsem uvedl výše – jsem zastáncem ročního členství pro daný kalendářní rok. Pokud někomu jde skutečně o členství, nikoli o určité výhody v Chorvatsku apod., pak mu tento systém musí vyhovovat, má daný pevný termín úhrady členských příspěvků. A opět se vracím k §6, odst. 4a, s tím „klouzavý“ termín členství samozřejmě koliduje.

ing.Hájek

 
-

Počítačový systém Naturista.cz funguje už několik let

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 9:33

Ano, pokud si ve svém profilu zakliknu „Chci být členem ANO“, tak mi systém okamžitě pošle veškeré údaje o členství. Ty mám pak neustále k dispozici v mém profilu „Podrobnosti“. Členskou základnu tedy kontroluje počítačový systém – přidělování členského čísla (VS), délku jeho členství, na jehož konci dostane člen zprávu, že se jeho členství blíží ke konci a pokud chce prodloužit, tak stejným způsobem, jako v předchozím roce.

Člen se tedy rozhodne pokračovat (třeba 30. května), v profilu „Podrobnosti“ si osvěží platební údaje, ve svém bankovnictví si vyjede předchozí platbu, zadá „Opakovat“ a to je vlastně všechno. Pokladníkova práce je pouze si v bance přečíst příchozí platbu a během několika sekund v profilu plátce prodloužit členstvím zadáním nového data. Práce pokladníka tedy obnáší u jednotlivého zavedení/prodloužení členství cca. 3 minuty, pokud to dělá 1× týdně (praxe), tak se vejde pod minutu.

 
-

Členské výhody až na 1. místě

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 9:50

Samozřejmě jsou tady jednotlivci, kteří svoje členství berou jako podporu naturismu a mají radost z každé uskutečněné aktivity. Těch je u nás tak do 50. Ostatních 150 členství bere jako investici do nabyté výhody. A to musí být zásadním hnacím n-motorem. Stávající výhody jsou pro navýšení členské základny nedostatečné. Musíme využít nejmodernějších možností, jak efektivnější výhody potencionálním členům přinést. Pracuje se na tom.

 
-

§6, odst. 4a byl upraven, pak

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 10:04
Obrázek uživatele natur

§6, odst. 4a byl upraven, pak by ale asi čistší bylo znění – místo „nezaplacením členského příspěvku na další období (běžný rok)“ uvést „nezaplacením členského příspěvku na další roční období“, výraz (běžný rok) není jednoznačný. ing.Hájek

 
-

Roční období = jaro, léto, podzim, zima

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 10:26

Dal jsem tam „nezaplacením členského příspěvku na dalších 365 dnů“. Kdo by přece jen bazíroval na zahájení členství 1. 1., tak stačí vložit do převodního příkazu datum např. 28. 12.

 
-

Mě zaujal §6 odst.2.Naprosto

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 10:37

Mě zaujal §6 odst.2.Naprosto v pořádku podání přihlášky,schválení přijetí člena,ale nevrácení příspěvku v případě neschválení přijetí nechápu.Nevím kdo by platil příspěvek,když neví,jestli bude přijat.Zkrátka členství vzniká po schválení přihlášky a zaplacení členského poplatku.

 
-

Tak to mně uniklo, to je

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 12:37
Obrázek uživatele natur

Tak to mně uniklo, to je skutečně naprostý nesmysl. Členství v něčem zásadně vzniká přijetím a následnou úhradou členského příspěvku, obrácený postup je skutečně pozoruhodný. A když už jsem se vrátil do tohoto paragrafu, pak i další odst. 3 a jeho pasáž „Za vystavení duplikátu za ztracený členský průkaz je člen povinen zaplatit členský příspěvek“ je také poněkud přehnaný. Pochopil bych úhradu vzniklých nákladů s vystavením duplikátu (kartička, poštovné, známka INF, práce s vyřízením), ale platit vše znovu – ? To bych skutečně rád viděl toho, který by si duplikát nechal za těchto podmínek vystavit. A teoreticky – to bude dvojnásobným členem? ing.Hájek

 
-

Ještě k §8

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 12:45
Obrázek uživatele natur

Ještě k §8, odst. 3 – v době elektronických médií je obvyklé, že vedení spolku svým členům zasílá nebo předloží k náhledu (po přihlášení člena) před konáním členské schůze nejen oznámení o termínu konání a jeho programu, ale také základní informace k projednávaným bodů, konkrétně stručnou informaci o plnění programu za uplynulé období a návrhu na období následující, zprávu o činnosti výboru, podrobně pak čerpání rozpočtu, účetní uzávěrku a zprávu o revizi hospodaření. Bylo by tedy rozumné o toto odst. 3 §8 rozšířit. Jednak by účastníci členské schůze byli předem informováni a členská schůze by měla rychlejší průběh, jednak by byli informováni i ti členové, kteří se členské schůze nechtějí či nemohou zúčastnit. ing.Hájek

 
-

Já netrvám na "dalších 365 dnech",

Vložil M.Dr., 7. Květen 2014 - 13:08

jen jsem konstatoval, že v současnosti to tak běží. Pro mně může být klidně i kalendářní rok, taky mě napadla ta kolize s platností známky INF. Nakonec o tom může rozhodnout hlasováním členská schůze.

 
-

Úpravy §6 od. 2, přijetí/vyloučení, případ ztráty průkazky

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 15:18

V § 6, odst. 2 jsem upravil přijetí za souhlasu výboru a toto jsem přesunul do stejného § pod č. 5. „Vyloučení“.
Tzn. členem se stane každý plnoletý zaregistrovaný, který si v profilu zaklikne „Chci být členem ANO“ a uhradí členský příspěvek. Následující postup viz výše. Pokud se během svého členství nějak proviní proti stanovám, tak může být výborem vyloučen, může se odvolat ke členské schůzi. Členský příspěvek mu vrácen nebude, protože pokud sivýbor dá tu práci a bude se zabývat jeho vyloučeníma pak i členská schůze to samé, tak nejspíš nebude důvod příspěvek vracet. Osobně nepamatuju, že by kdy kdo byl vyloučen, tak to nepředpokládám ani tady.

Podobně je to se ztrátou legitimace. Za minulé roky jsem zaznamenal jediný případ, že by člen ztratil legitimaci se známkou. Po prozkoumání podobných případů s ŘP, OP apod. jsem poplatek za ztrátu změnil na 100 Kč.

Kolize se známkami INF-FNI Mirku není, protože každý ve svém profilu má kolonku „Známky INF na který rok, počet dospělých/dětí“. Tzn. příklad: rozhodnu se 15. 6. 2014, že potřebuju známku INF-FNI. Zaregistruju se, zakliknu „Chci být členem ANO“, v uvedeném okénku uvedu např. 2014, 1/1 (dospělý/1 dítě). Nebo 2015. 1/1, pokud chci známku až na příští rok, kdy mi toto členství bude ještě platit.
Toto je naše praxe už kolikátý rok a funguje bez jediného zádrhelu. Je to taky jeden z kroků, jak postupně modernizovat a hlavně zatraktivňovat služby.

 
-

Kolize se známkami INF zde

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 16:36
Obrázek uživatele natur

Kolize se známkami INF zde ale je. Použiji stejný příklad – 15.6.2014 se stanu členem s tím, že budu požadovat známku INF až na rok 2015. To je OK. Začátkem roku 2015 obdržím známku INF na rok 2015 – zatím vše OK. 15.6.2015 nezaplatím další členské příspěvku a tím přestanu být členem českého spolku, který je zástupcem INF v České republice. Legitimaci samozřejmě nevrátím, proč bych to dělal. Členem nebudu, ale členské výhody INF, na základě známky INF 2015, budu po celý zbytek roku 2015 využívat. Přitom členem INF a tudíž držitelem známky INF mohu být pouze prostřednictvím národní organizace – a to už nebudu. I když je pravděpodobnost tohoto děje nízká, stále zde je a je proto zapotřebí ji ošetřit. Tak jako tam je ošetřena otázka vyloučení (v Unii naturistů k tomu, kdysi dávno, došlo) či ztráty legitimace. Stále proto zastávám názor, že členství má být na kalendářní rok, nejen v souladu s INF, ale i s prostou logikou věci. ing.Hájek

 
-

Tak koukám,že jsem tu pěkně

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 16:39

Tak koukám,že jsem tu pěkně nakopnul diskusi k návrhu stanov a nastala úprava,která ušetří čas při projednávání na členské schůzi.Já se jednání 17.5.nezúčastním,měl bych mnoho připomínek a zdržoval jednání.Moc členů tady nediskutuje,asi nemají zájem a nic jim nevadí.

 
-

To je také důvod, proč zde

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 16:41
Obrázek uživatele natur

To je také důvod, proč zde vyslovuji všechny ty připomínky ke stanovám a navrhoval jsem zapracovat do stanov i povinnost zaslat všem členům před konáním členské schůze elektronickou cestou výše uvedené skutečnosti (rozpočet, …, doplňuji ještě o navrhovanou výši příspěvků). Tím se totiž velice urychlí průběh schůze, k jednotlivým bodům „povinného“ programu se omezí diskuze jen na zcela konkrétní body a příp. dotazy, jinak se jen hlasuje ano-ne, souhlas-nesouhlas. A zbude více času na diskuzi ideovou, co a jak zlepšit, apod. ing.Hájek

 
-

Kolize není

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 17:24

Schválně pozoruji třeba Holanďany . Ti nabízí známky už v září předchozího roku něco jako First minute. Tzn. známky jsou k dispozici už v tuto dobu. Člen dostane svoji 1 známku za svůj 1 příspěvek. Inf dostane za 1 naturistu. Člen na tom něco vydělá, protože uhradí de facto předem a ještě bude před tím nějaký měsíc uživat členství v ČR.

 
-

Ještě to trochu odlehčím

Vložil M.Dr., 7. Květen 2014 - 17:42

Ozývám se za Moraváky, aby se do zkratky přidalo písmeno M, tedy CMFN, když v názvu je (správně) Česko-Moravská [Spiklenec] sám se cítím být zahraničním Moravákem [Vyplazený jazyk]

 
-

No správně by se měla

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 18:07

No správně by se měla jmenovat Moravsko-Česká ,když máte moravskou národnost.Já mám od Bolka Polívky ještě občanství Valašské a tak by se to v zájmu spravedlnosti mělo v tom názvu také zohlednit.Doufám,že o členství nebude žádat mnoho Rómů.

 
-

Stále si myslím, že kolize je.

Vložil natur, 7. Květen 2014 - 18:14
Obrázek uživatele natur

Vycházím (na základě dokumentů INF) z těchto předpokladů :

 • řádným členem INF se lze stát pouze prostřednictvím národní organizace (existuje-li) – tedy musím být členem této národní organizace
 • členové se prokazují průkazem s platnou roční známkou INF
 • členská známka je opatřena letopočtem – tedy se dá oprávněně předpokládat, že platí v uvedeném roce (dokáži si představit, že z administrativních důvodů může být uznávána např. od prosince předchozího roku do ledna následujícího – jako např. dálniční známka)

Tedy pokud se někdo rozhodne, že členem se stane od 5.1.2014, ale známku INF si přeje až na rok 2015 (což podle návrhu může) a v roce 2015 své členství neobnoví, nebude prakticky celý rok členem národní organizace, ale bude naopak držitelem platné členské známky INF 2015. Což je dle mého názoru v rozporu s pravidly členství v INF.

Pokud je některý můj argument chybný, prosím o objasnění, ale s odkazem na platný dokument INF, který můj argument vyvrací.

A osobně si myslím, že stavět nabídku členství na tom, zda se to členům vyplatí především z finančního hlediska, není úplně nejlepší idea. Za svůj život jsem byl členem řady spolků (ať osobně či s firmou), ale nikdy jsem nekalkuloval, či se mi to vyplatí či ne z finančního hlediska. Být něčeho součástí něčeho prostě něco stojí (i INF uvádí, že svoji činnost financuje především z členských příspěvků). Finanční výhodnost si porovnávám u nabídky např. kreditních karet, nikoliv členství. ing-Hájek

 
-

Osobně si také myslím,že se

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 18:32

Osobně si také myslím,že se dávat do nějakého spolku a čekat co mi z toho kápne svědčí o charakteru člověka.V životě jsem pana Žurka osobně neviděl a na toto téma s ním nediskutoval a on mi to již několikrát podsunul.

 
-

Roční poplatek

Vložil cestovatel (bez ověření), 7. Květen 2014 - 19:18

Vzhledem k tomu, že se na jedné schůzi má naplánovat činnost a akce na celý rok a k tomu, že tu už dřív padl návrh na to, že členové můžou své členské poplatky směřovat na konkrétní akce, byl by členský poplatek na KALENDÁŘNÍ ROK přece jen lepší. Je velký problém dopočítat poplatek do konce roku těm co o členské zažádali v jeho průběhu a další rok už vyměřit na kalendářní rok?

 
-

Člen CFN

Vložil cestovatel (bez ověření), 7. Květen 2014 - 19:23

Nikde jsem nepostřehl, definici toho kdo může být členem. Nemyslím teď věk, pohlaví či politickou příslušnost :-), myslím spíše na cizince, v našem případě asi nejvíc Slováky. Nestálo by za to, založit rovnou ČSFN?

 
-

Smysl spolku

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 19:33

Podle mě je smysl naturistického spolku podporovat naturismus. Svým chováním, prací, čímkoli. Dodnes spousta textiláků nemá o naturismu ponětí. Po by tady měl být subjekt, který jim řekne a ukáže, že FKK je to, to a to. Můžeme chodit po t-plazich a každému t to vykládat. Můžeme se zasloužit o 100 n-pláži, nebo je můžeme nechat obsadit textiláky. V zimě můžeme chodit do t-bazenu. Absolutne všechno je dobrovolné a vlastně v moci každého z nás. Mirku :-) až budeš doplňovat ten seznam návrhů nových názvů, tak tam připiš Lidové Družstvo Naturistů (LDN).

 
-

S kalendářním rokem není problém

Vložil zurek (bez ověření), 7. Květen 2014 - 19:54

Pokud chcete členství na kalendářní rok, tak si počkejte na Silvestra a na Nový rok jděte na to. Všechno je zcela na vaši dobrovolné volbě. Systém vám sám spočítá 365 dnů do konce členství. Přesný požadavek INF-FNI na terminovy odběr známek zjistím do neděle.

Možnost zahraničních členů je zanesena v návrhu & 6 odst. 1. Jako spolek ale nemůžeme zastupovat stát Slovensko.

Na tom srazu se nebudou plánovat žádné akce. Představím tam nový systém, jak přímo podpořit to, co podpořit chci a me něco anonymního. Stejně tak nový systém výhod pro členy.

 
-

To,že nacionalisté budou

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 20:26

To,že nacionalisté budou pitvat hned i v názvu federace se nechalo očekávat.Nejlépe zvolit nějaký neutrální název který by nikoho nevzrušoval.Když může existovat Svaz Dobrovolných hasičů(SDH),může existovat Federace Dobrovolných Naturistů(FDN),nebo Federace Nezávislých Naturistů(FNN).

 
-

No, nevím, jestli mě někdo

Vložil M.Dr., 7. Květen 2014 - 21:40

No, nevím, jestli mě někdo může považovat za nacionalistu, ale vidím, že jsem s vtipem neuspěl. Mě osobně je putna, jaký má organizace název, nebo jaké území zastupuje, pro mně je důležité, co dělá a jestli se s její činností stotožňuji. Členem naturista.cz jsem se stal proto, abych svým členským příspěvkem podpořil konání akcí, které dělá, abych se jich mohl zúčastňovat.

A úplně jsme všichni zapomněli na Slezsko, takže to by mohlo být to S a celé by to bylo ČMSFN [Radši mlčet]

Lidové Družstvo Naturistů neznám, zkratku LDN znám v jiném významu. [Vyplazený jazyk]

 
-

Místo klubu spolek, nic víc.

Vložil Roland Jitka, 7. Květen 2014 - 21:58

Dle diskuse to vypadá, že tvoříte obrovskou organizaci. Nalejme si čistého vína. Nezmění se absolutně nic. Platících členů bude zase jen hrstka, těch co budou chtít pro naturismus něco opravdu udělat, bude řádově ještě méně a na jejich spočítaní bude stačit jedna ruka s prsty. Je asi dobré říci, že se toto celé dělá, aby se možná vyhovělo liteře zakona nového občanského zákoníku, jinak se nezmění vůbec nic. Místo klubu budeme mít spolek a to bude jediná změna. Zázraky se nedějí, ale to už asi víte všichni. Jen to zatím tak nevypadá. Kdo bude chtít mít sundané plavky na pláži bude je mít stejně a kdo chtít nebude, tak si je prostě nesundá. Na tom žádný klub ani spolek nic nezmění. Navíc je to lidem úplně jedno a na nějaký zákoník, ustanovení a stanovy si ani nevzpomenou.

Tohle povídání si (o ničem) organizaci spíše lidi odradí, taky si tu povídáte jen čtyři, klesá návštěvnost, protože tady byli lidé zvyklí číst něco úplně jiného, než je tady teď. Takže čím déle si bude hrát na organizaci, tím méně lidí sem bude chodit, protože takových blbin je všude v médiích dost a lidem je to úplně volné. Čekal bych tu nějakou inspiraci na dovolenou, na sezonu, když se blíží léto a ne toto.

Možná jsem jeden z mála, kdo vám to napíše, ale myslí si to nejspíš všichni, což vám snad musí být jasné i z toho, že se k diskusi nikdo nepřidává a klesá navštěvnost. Je už tak trochu sezona, tak by bylo dobré změnit témata k něčemu, co lidi zajímá. Na to celé co tu probíhá již asi měsíc by stačila jedna krátká zpráva „od xx budeme ne klubem, ale spolkem a vše bude stejné. Mějte hezké léto“.

Mějte raději hezký večer Roland.

 
-

Jestli by jste si pod tím

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 21:59

Jestli by jste si pod tím S nepředstavoval to Slovensko,já si pod tím N představuji Německo ke kterému máme blíže.Ha,ha… [Šokovaný]

 
-

V tomto má Rolad pravdu,lidé

Vložil Tisicak (bez ověření), 7. Květen 2014 - 22:23

V tomto má Rolad pravdu,lidé zůstanou stejní,ale bude jich méně.Nevěřím,že tímto cancáním někoho odrazujeme od jeho touhy organizovat.To už zařídily jiné události.V poslední době tu nacházíme jen pochvalné repotáže Ivoše z naturistických akcí,které mají ještě zvýšit návštěvnost.Potom tu jsou cestopisy od Rolanda po kterých se zástupy naturistů hrnou například na krásnou pláž do Rumunska.

 
-

Je mi líto, ale pokud se má

Vložil natur, 8. Květen 2014 - 7:53
Obrázek uživatele natur

Je mi líto, ale pokud se má založit spolek českých naturistů v souladu s novým občanským zákoníkem a oficiálně zastupovat české naturisty v rámci INF (jak bylo prezentováno v úplně původním článku), pak k tomu bohužel patří i nějaká ta administrativa. A když už se tou administrativou a formalitami musí projít, pak by to mělo mít i nějakou „štábní“ úroveň. Když to zvládala ona některými zavrhovaná Unie naturistů v době, kdy měla více jak 2500 členů, bez mobilů, mailů, internetů, internetového bankovnictví, pak by to snad neměl být problém při řádově menším počtu členů a současných technologiích. A funguje to i v současnosti, viz Spolek naturistů Ostrava. A pokud jde o činnost – ta vždycky stojí a padá s pár nadšenci, ostatní se buď vezou nebo jen využívají různých výhod z členství vyplývajících. A společným nepřítelem je ještě navíc nedostatek financí.

 
-

Chtěl jsem jen říci, je to mnoho povyku pro nic.

Vložil Roland Jitka, 8. Květen 2014 - 11:06

Chtěl jsem svým příspěvkem říci pouze to, že kdo chce něco pro naturismus dělat, dělá to stejně a nepotřebuje k tomu nějakou nesmyslnou ustavující či jinou schůzi. Kdo má nebo měl nějaký nápad či podnět, již ho sem dávno napsal a kdo žádný nemá a nechce mít, nějaká schůze, míting nebo jak si to nazvete, na tom vůbec nic nezmění. Lidé budou chodit na nudi bez ohledu na to, jestli ji našli na stránce klubu nebo spolku a členy se proto stávat nemusí a nejspíš ani nehodlají. Stejné je to i u těch, kdo chtějí dát nějakou korunu na rozvoj naturismu. Ti to udělají stejně se spolkem i bez spolku. Opačně to udělají lidé co nic dát na naturismus nechtějí a nějaká nabídka členství (teď nově nejspíš ve spolku) je jim stejně volná jako počasí na druhé straně zemské polokoule.

Vzpomeňte si sami kdy se na pracovních poradách, jednáních a jiných nesmyslných sešlostí za účasti vás (křoví), řešily blbosti, které způsobil a zkomplikoval úřednický šiml. Všem to bylo jedno, někteří usnuli, jiní si kreslili kytičky, svačili a psali sms. Rozdíl mezi nesmyslnou pracovní poradou a tímto co organizujete je ten, že na pracovní poradu jste tak nějak museli a ještě vám to křoví bylo hodinově zaplaceno.

Řešit nesmysly úředního šimla na stránkách volnočasové aktivity je opravdu těžké přestřelení. Také volnočasová aktivita sobotní návštěvy aquaparku je věcí relaxační a vložit předtím „hodnotnou poradu“ a ještě s „hodnotnějším obsahem“ je asi stejné, jako v sezoně (při předpokladu krásného počasí o víkendu) v pátek pozdě odpoledne udělat pracovní poradu ve vaší firmě. Všichni víte jaká by byla účast a atmosféra. Ještě když mají „zdržovat“ již tak nesmyslnou poradu vaše vlastní nápady, příspěvky a dlouhosáhlá diskuse o nich. Otázkou zůstává jestli by tam vůbec někdo přišel. Protože lidé co nějakou firmu řídí tohle vědí a nikdy by je tohle nenapadlo realizovat. Vzpomeňte si jen na „emaily od vašeho vedení hodnoty úřednického šimla“, jestli jste vůbec někdy přečetli úvodní větu a nebo došlo ke smazání emailu ještě dříve, než jste uvedené rozklikli.

Stejná nebo velmi podobná situace je u známek INF. Je jen moc málo lidí kdo ji opravdu potřebuje. Procestovali jsme (naturisticky) větší část Evropy v posledních deseti letech a nikde se o ní nikdo ani nezmínil, natož aby ji někdo vyžadoval, ale dle diskuse o ní tady to vypadá, že bez ní ani snad nejde dovolenkově cestovat. Na doložení toho co říkám a cestovat budeme stále, klidně dejte mnou každoročně zaplacenou známku někomu, kdo vám podrží dveře v aquaparku, nebo dá přednost na parkovišti. Bude to pro něj mít stejný význam jako pro nás, tudíž veskrze žádný.

Co bych si ještě odpustil, je věčné srovnávání s někým v jiných státech. My jsme Češi a oni nejsou a tak si žijí a vše dělají po svém s jinou mentalitou, stejně jako to děláme my a je jim úplně jedno jak se co dělá u nás. Podobně jako nám.

Navrhoval bych napsat (jestli je to vůbec třeba) si nějaké stanovy (jen jednou větou, stejně to nikdo nikdy nebude číst) jen tak, aby se úřední šiml „nažral“ a nic už dále neřešit. Vše ostatní (sešlosti, sepisování něčeho a hraní si na schůzi) je ztrátou času, protože je úplně jedno jestli se něco uskuteční či ne, výsledek bude stále stejný a život jde dál.

 
-

Já bych to lépe nenapsal

Vložil Tisicak (bez ověření), 8. Květen 2014 - 12:36

Já bych to lépe nenapsal, jsem totiž velmi stručný. Děkuji Rolandovi za toto shrnutí, které přesně vystihuje celý problém.

 
-

k povyku pro nic

Vložil natur, 8. Květen 2014 - 13:23
Obrázek uživatele natur

Samozřejmě není žádná organizace, spolek či federace potřeba. Nikdo to nepřikazuje ani nevyžaduje. Čeští naturisté se bez organizace klidně obejdou. Ivo Žurek klidně může prodávat např. pasy naturistického království (po vzoru zmíněného valašského království) a z nich financovat svoji činnost. Není potřeba žádná členská základna, žádné schůze.

Zmiňované známky INF si zájemci mohou v případě neexistence národní organizace pořídit přímo u INF (tam však podstatně dráž) nebo se za národní organizaci může prohlásit nějaký již existující spolek, např. spolek naturistů z Ostravy.

Ale pokud Ivo Žurek přišel s tím, že je třeba ustanovit nový spolek dle NOZ, požadavků INF a tento spolek má být oficiální organizací zastupující české naturisty, měl by tento spolek být založen a existovat v souladu s českým právním řádem (ono tak ani jinak není možné). A ten vyžaduje určité náležitosti. Pokud tedy Roland dokáže napsat stanovy jednou větou, tak sem s ními. Osobně si myslím, že to nedokáže.

Pokud je pak nějaký spolek ustanoven, samotná existence není až tak náročná, schůze je v podstatě nutná pouze 1× ročně, pokud se potřebně dokumenty řádně připraví a rozešlou členům, v případě volební schůze se kandidáti také představí předem a pak samotná schůze trvá poměrně velmi krátkou dobu.

Takže závěrem, já nepožaduji existenci nějakého nového spolku, ale pokud se má nějaký zakládat (či transformovat stávající), musí se založit řádně, tak aby respektoval požadavky dané zákonem. Pokud myslíte, že zákony respektovat netřeba, je to smutné.

Takže je asi nejprve nutno si položit otázku – chceme vůbec nějaký oficiální naturistický spolek. Pokud ne, pak se všemi z toho vyplývajícími důsledky na mezinárodní úrovni. Pokud ano, pak „se vší parádou“. A k trvání členské schůze – když se vše řádně připraví, lze takovou schůzi zvládnout maximálně za hodinu. Chce to ovšem připravit všechny náležitosti s tím spojené – definitivní znění stanov, návrh programu a jednotlivých bodů jednání, nástin další činnosti, návrh výše členských příspěvků, sídla spolku, návrh kandidátky na předsedu a členy výboru, návrh usnesení. Docela běžné a jednoduché. A jen na okraj – chtěl bych vidět tu firmu, která by trpěla, aby její zaměstnanci smazali mail bez jeho přečtení, na poradě svačili nebo si psali sms (a muselo to být v současné době, za minulého režimu nebyly maily ani sms), příp. na poradu vůbec nepřišli, neb usoudili, že je pro ně v nevhodnou dobu.

 
-

Přesně tak,já jsem tu

Vložil Tisicak (bez ověření), 8. Květen 2014 - 14:02

Přesně tak,já jsem tu například ještě neviděl seznam kandidátů na obsazení vedení vznikající organizace.To je chcete navrhovat,ptát se jich jestli to chtějí a pak o nich hlasovat až na té schůzi?Jaký je vůbec návrh struktury budoucího vedení federace?President,předseda,tajemník,pokladník,revizní komise atd.?Kde jinde by se to mělo vyřešit,když ne tady a na schůzi už jen hlasovat o návrzích.Na té schůzi bude velký zmatak,kde se toho moc nevyřeší a příští schůze může být třeba až za rok.

 
-

Orgány a organizační struktura

Vložil zurek (bez ověření), 8. Květen 2014 - 21:48

je obsažena v §4 a §5.

Pokud pane Tišičáku chcete kandidovat, tak předneste, co jste pro naturismus vykonal a v následujících 4 letech vykonat chcete. To pošlete na naturista@naturista.cz a 17. 5. to všechno předneste v Čestlicích. Pokud vaše data budou pro přítomné zajímavá, tak vás zvolí za předsedu. Od března 2014 máte k dispozici informace o plánované decentralizaci a můžete svým nejlepším programem vést naturistické aktivity do dalšího období. O podpoře vašeho programu budou rozhodovat pouze naturisté sami, nikdo jiný.

 
-

Neustále mě překvapujete

Vložil Tisicak (bez ověření), 8. Květen 2014 - 23:51

Neustále mě překvapujete nekopetentními odpovědmi.Ve vašem cancu je zmínka o předsedovi a výboru.Nepředložil jste návrh na složení výboru a seznam kandidátů pro volby.Nakonec navrhovatel,předseda a výbor bude jedna a táž osoba (jako nyní).Již po několikáté vám říkám,že pro organizovaný naturismus jsem nic neudělal a ani nic dělat nechci.Nevím,proč mě po několikáté lákáte do kandidatury,to se vám tam opravdu nikdo nehrne?Nevím proč bych měl platit 500,– a potom předkládat projekt na údržbu pláže a chtit tu pětistovku milostivě zpátky.To si ji rovnou nechám na sečení trávy,opravu laviček a opékání buřtíků,nepotřebuji k tomu byrokratický mezičlánek.

 
-

Když si pro naturismus nic neudělal

Vložil Kaz, 9. Květen 2014 - 8:09

Když si Tisicaku nic pro naturismus neudělal a ani dělat nechceš, tak proč do toho pořád rýpeš? Kecat umí spoustu lidí :-(

 
-

Loňští a současní členové

Vložil zurek (bez ověření), 9. Květen 2014 - 8:51

Jako člen 2013 dostanete písemný zápis ze schůze 17. 5. v Aquapalace Praha do emailu.
Pokud poněkolikáté podotýkáte, že je vám naturistická organizace nanic, tak nevím, proč svými 12ti promyšlenými komentáři k tomuto tématu vůbec ztrácíte čas. Zvláště, když tohle všechno považujete za cancy. Pobyt na tišické n-pláži bude jistě zdravější a příjemnější.

INF-FNI – nepotřebujeme. Ano, kdo na tišické n-pláži opéká buřty, tak nepotřebuje INF-FNI. Dokonce ani ne Naturista.cz ani cokoli jiného, vystačí si se svou partou důchodců.
Známky – Požadavek areálů nebo výhoda?. Samozřejmě to je výhoda pro jejich držitele, kteří po předložení dostávají ve vybraných FKK centrech (jen v Chorvatsku je jich 15) slevy na pobyty. Jediná Valalta vyžaduje povinně známky INF-FNI po samotných mužích. Z ČR tuto možnost využívá ročně necelých 200 naturistů. Z Holandska kolem 60 000.
INF-FNI se ale není potřeba nadbytečně zabývat. Je to otázka známek a projektů evropského významu, které běžného českého naturistu nezajímají.

Proč spolek – je výhodnější z hlediska veřejných možností. Celou škálu možností najdete v léta zaběhnutém projektu NEZISKOVKY.CZ. Všem naturistům známý projekt je SKANZEN LUNARIA. Spolek naturistů Ostrava.

Prospěšný spolek – v současnosti je spousta možností, jak efektivněji zorganizovat nejen naturistické aktivity. První naturistický český komiks MRAČNA Romana Bureše by nikdy neměl šanci vyjít, kdyby se na něj nesložili dobrovolníci, který každý svým dílem přispěl na tisk. Roman zvolil pro tuto podporu projekt STARTOVAČ, kterému musel ale dát 9% z vybrané částky. V případě naturistického spolku může 100% zůstat pro naturisty. Jedná se samozřejmě o 32 naturistických večerů v aquaparcích (2013), letní naturistické aktivity, zakládání nových n-pláží – komunikace s provozovateli t-pláží apod.

Dám nebo nedám? Já prakticky denně využívám Wikipedii. Dozvěděl jsem se tam dodnes už nespočet velmi potřebných informací. Občasně vyzve provozovatel Wikipedie Jimmi Wales k přispění na její provoz. Předsune mi formulář s možností platby, mně proběhne hlavou to kvantum informací, které jsem od nich už dostal a kliknu na příkaz k platbě. Nikdy jsem se nepídil, jestli Jimmi Wales je předseda, pokladník, jestli svolává schůze Wikipedie 1 nebo 2× ročně, vždycky mě zajímalo, co mi přinesl. Až Wikipedia bude chybovat, vytrácet se, zaostávat – prostě mi nebude užitečná, tak na předsunutém platebním formuláři kliknu na červený křížek a tím to pro mě skončí. Stejně tak je to i s námi.

Naturista nezaostává
V současnosti finišují práce na vytvoření systému, ve kterém budeme moci svůj roční příspěvek nasměrovat na konkrétní naturistický počin. Na druhou stranu budeme moci využít konkrétní výhodu, kterou nám systém nabídne.

Ano, kdo opéká buřty na jedné pláži a tím jeho naturistický život končí, pro toho toto povídání není. Naturista.cz má k 700 000 návštěv ročně, z toho desítky tisíc návštěvníků, z toho tisíce konkrétních návštěvníků naturistických akcí, z toho stovky zájemců o bližší informace o n-dění, z toho desítky pomocníků a z nich několik jednotlivců věnuje svůj čas, aby naturismu dali perspektivní budoucnost.

 
-

Připomínky k textu návrhu stanov

Vložil Milan M., 11. Květen 2014 - 15:06
Obrázek uživatele Milan M.

Ad §1 – Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“ (§219 NOZ). Zároveň se obávám, že použití slova „federace“ navozuje svazovou povahu spolku (viz §214 bod 2 NOZ), což jistě není zamýšleným účelem tohoto spolku.

Ad §5 bod 2 – viz §156 NOZ „pro usnášení je nutná přítomnost většiny členů orgánu“, nestačí tedy polovina členů, musí být „více než polovina“ členů orgánu. Dále dle §158 bod 3 NOZ rozhoduje hlas předsedajícího, není důvod to složitě vypisovat.

Ad §6 bod 4 – průběžné členství není ve spolcích zrovna obvyklé, ale možné to je, jen těch 365 dní bude v přestupném roce poněkud zavádějící (:o)

Ad §6 bod 5 – směšují se zde pojmy člen a uchazeč, navíc text „Je-li vyloučení odmítnuto, má uchazeč právo se odvolat k nejbližší členské schůzi“ je nesmysl, když výbor vyloučení odmítne, není třeba se odvolávat, členství trvá. Zřejmě by mělo být vyloučení „schváleno“. Zároveň je nutno si uvědomit, že tyto stanovy neříkají, kdo schvaluje přijetí za člena, tudíž tato pravomoc automaticky přináleží členské schůzi (NOZ §233 bod 3). To je asi trochu kontraproduktivní, svolávat čl. schůzi pro přijetí každého nového člena.

Ad §7 bod 1 – zde je použit termín „kalendářní rok“, což není v souladu s předchozím ustanovením o průběžném členství (365 dní).

Ad §8 bod 1 – zásadní nesoulad s NOZ, konkrétně § 156 bod 1 a §252 bod 1 „Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku.“ Toto ustanovení nelze obejít, lze pouze využít tzv. dílčí členské schůze (§255 NOZ), příp. institut shromáždění delegátů (§256 NOZ), nebo hlasování per rolam (§158 bod 2).

Ad §8 bod 4.e obsahuje poněkud zmatečný text „nejméně 3 členy“. Text je redundantní k předchozímu „3–5 členů výboru CFN“.

Upozorňuji na absenci ustanovení ohledně vedení seznamu členů a zápisu do něj (NOZ § 236).

 
-

Navážu na kolegu – velmi bych

Vložil natur, 12. Květen 2014 - 13:26
Obrázek uživatele natur

Navážu na kolegu – velmi bych se přimlouval za zavedení hlasování „per rolam“ do návrhu stanov. Samozřejmě s tím, že je nutno zapracovat i ostatní uvedené fundované připomínky kolegy Milana M. V dnešní době je velký problém všech spolků zajistit potřebnou nadpoloviční účast členů na členské schůzi v daném termínu a místě. Zažil jsem to osobně v době, kdy jsem byl v předsednictvu Asociace cestovek a byl velký problém cokoliv změnit právě z tohoto důvodu. Nakonec muselo být v důležitých záležitostech přikročeno i k hlasování elektronickou cestou. A ještě maličkost – když už je návrh našich stanov z větší části „obšlehnut“ (alespoň tak jsme za dob mých studií pojmenovávali opisování či obkreslování čehosi) ze stanov Asociácie slovenských naturistov, pak je škoda do toho vnášet změny vedoucí ke komplikacím (např. členství na kalendářní rok – i když to je ta naše obvyklá česká cesta), a pouze to doladit s NOZ.

 
-

Průvodce založením spolku

Vložil HonzaH, 14. Květen 2014 - 23:35
Obrázek uživatele HonzaH

Ahoj našel jsem odkaz – průvodce založením spolku, i se vzory dokumentů. http://www.nasstat.cz/…v-roce-2014/ Dávám to sem, abychom na něco nazapomněli.

Moje poznámky:

Název: Česká federace naturistů, z.s.

Nic proti moravákům, manželka je ze severní Moravy, ale žijeme ve státě „Česká republika“. Belgičané taky nemají Belgickou Valoňsko-Vlámskou federaci :)

Ve stanovách není uveden účel dle §218 NOZ – Dle mne je to §3 odst.1 spolu s §2

Jako Hlavní činnost dle §217 bych pak napsal §3, odst 2..7

Ohledně průběžného / kalendářního roku členství – přikláním se ke kalendářnímu.

dle §242 a 243 NOZ bych explicitně uvedl (v §9), že statutárním orgánem je předseda CFN a nejvyšším orgánem je výbor CFN. Předsedu CFN volí ze svého středu výbor CFN. (to tam nikde není)

k §12 Zánik – pokud nechceme aby při zániku bylo vypořádání majetku ze zákona dle § 272, měli bychom tam něco napsat. Ale není to nutné. Např: Při zániku rozhodne členská schůze, kterému spolku bude celý likvidační zůstatek nabídnut. Nepřijme-li jej do dvou měsíců, postupuje se dále dle zákona.

 
-

Sice to asi nebude populární,

Vložil natur, 15. Květen 2014 - 22:05
Obrázek uživatele natur

Sice to asi nebude populární, ale chtěl bych upozornit, že zde v diskuzi padla řada připomínek k navrhovaným stanovám nového spolku naturistů a jen malá část jich byla zohledněna. Sice jsou zde jedinci, kteří by to „spláchli“ jednou větou, ale bylo by vhodné se stanovám skutečně řádně věnovat a upravit je podle §214-§264, příp. až §302 Nového Občanského zákoníku. Aby jsme nakonec nevěnovali několik hodin sobotního podvečera něčemu, co příslušný soud při zápisu do veřejného rejstříku spolků prostě neuzná, označí jako nedostatečný a NOZ odporující a spolek naturistů nezapíše.

 
-

Samozřejmě máte pravdu,ale

Vložil Tisicak (bez ověření), 15. Květen 2014 - 23:24

Samozřejmě pánové,máte pravdu,ale tady se to moc nenosí.Zkrátka nekritizovat,držet krok a ústa.

 
-

Pozměňovací návrhy jsou zpracovány

Vložil zurek (bez ověření), 16. Květen 2014 - 7:47

Pozměňovací a doplňující návrhy M. Matyáše a J. Hřebce byly zpracovány formou revize a bude o nich hlasováno.

 
-

A nebylo by rozumnější ty

Vložil natur, 16. Květen 2014 - 10:03
Obrázek uživatele natur

A nebylo by rozumnější ty body, které je v podstatě dle NOZ nutno změnit, rovnou zapracovat do nového návrhu stanov. Ono takové to hlasování o různých variantách dopadá obvykle pitoreskně, příkladem nám mohou být naše zákony přijímané v parlamentu – hlasuje se bod po bodu o něčem, takřka nikdo neví o čem, každý si iniciativně něco přihodí a ve finále si jednotlivá ustanovení protiřečí a zapisovatelé to navíc také občas nezvládnou. A za měsíc tu máme novelu, a pak další a další, …

 
-

Stanovy spolku

Vložil Vasek Petra, 16. Květen 2014 - 10:07
Obrázek uživatele Vasek Petra

Ahoj všichni,

z pracovních i časových důvodů jsem se tu zatím nevyjadřoval. Všechna má úcta k Ivošovo práci, ale k vytváření stanov bych volil trošku jinou cestu. Pokud má být spolek celorepublikový – od právníka (nového občanského zákoníku znalého) bych si nechal postavit kostru na kterou by se navěšovalo po konzultaci s ním další. V našem prostředí to mohlo probíhat tak, že by se tu otevřela podobná diskuze každý registrovaný by měl možnost navrhnout jakýkoliv návrh, zmíněný právník by tyto návrhy přímo zde na webu komentoval jejich soulad či nesoulad se zákonem případně Ivoš vhodnost či nevhodnost atd.. O návrzích, které by byly v souladu by se pak hlasovalo na ustavující schůzi bez dohadů zda to tak může nemůže být nebo je zavádějící či něco chybí. Zbylo by tak více času na diskuzi o náplni spolku což je dle mě nejzásadnější.

Otázka je zda bychom právníka zaplatili, na druhou stranu se tu mluví o celostátním spolku, který má zastupovat ČR u INF-FNI, měl by tedy mít určitou úroveň. Není to jako, když se domluví hrstka lidí založí spolek a někde obšlehnou stanovy, aby neměly problém se zaregistrováním.
Zítra se zůčastníme, svých pár návrhů jsem již přednesl loni v Jizerkách, tentokrát si rádi vyslechneme ostatní.

Zdraví Vašek a Petra