NATURISTA.CZ

Přirozená radost ze života

-

SK Oplatil - stanovy

Vložil Anonymní, 8. Prosinec 2009 - 23:27

Nezisková organizace NATURISTA.CZ SK OPLATIL
STANOVY KLUBU
Plné znění stanov klubu
18. 11. 2009: Aktuální činnost klubu Kontakt (Co je to naturismus)

dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA PODPORU NATURISMU v ČR SK OPLATIL

I. Základní ustanovení
Sportovní klub s názvem SK OPLATIL (dále jen SK), je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, osvětovou a hospodářskou činnost na podporu naturismu. V SK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly). Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.

SK byl založen:
dne: 23. října 2004
pod názvem: SK OPLATIL
se sídlem: Býšť 167, Býšť, 533 22 , kontaktní osoba: Ivo Žurek
IČ: 269 82 919

II. Poslání a cíle
Základním posláním SK OPLATIL je:

 1. Organizovat sportovní a kulturní činnost v rámci zapojení do sportovních a kulturních aktivit v duchu naturismu, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
 2. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad naturistické veřejnosti, zejména pak mládeže.
 3. Vytvářet ekonomickou základnu pro plněních svých cílů a poslání.
 4. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná, kulturní zařízení a jiná, která vlastní nebo užívá.
 5. Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.
 6. Hájit zájmy SK navenek i uvnitř organizace, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, Unií naturistů apod.) i jednotlivci.
 7. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V místech naturistických lokalit ČR, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
 8. Rozvíjet naturismus jako ohleduplný životní styl vůči ostatním lidem a životnímu prostředí.

III. Orgány klubu
Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

Valná hromada zejména:

 1. rozhoduje o zániku SK (o majetkovém vypořádání)
 2. rozhoduje o sídlu a symbolice SK
 3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK
 4. volí výkonný výbor a revizní komisi
 5. rozhoduje o ustavení nového oddílu
 6. rozhoduje o rozpuštění oddílu v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem (zejména zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů)
 7. schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům
 8. stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období
 9. schvaluje a vydává organizační řád SK a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SK

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 1/2 většiny přítomných delegátů za nadpoloviční přítomnosti všech pozvaných delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor a má vždy lichý počet členů. Valná hromada může rozhodnout o rozšíření výkonného výboru. Ten má vždy předsedu, který je stejně jako další členové výkonného výboru (mimo tajemníka a hospodáře) volen každý rok valnou hromadou,. Tajemník i hospodář z důvodu kontinuity práce SK budou znovu voleni až po jejich případném odvolání valnou hromadou. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby. K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Navenek jeho jménem jedná předseda, nebo jím pověřený funkcionář.


Výkonný výbor zejména:
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
organizuje a řídí hospodářskou činnost SK
připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob
dbá na hospodárné využívání a údržbu majetku SK
zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami
k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu
Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejich členů a její statut schvaluje valná hromada.

IV. Společné zásady členství
Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami SK. O přijetí za člena rozhoduje oddíl, které stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad schválených valnou hromadou.
Výši členských příspěvků stanoví oddíly.
Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

Základní práva členů SK jsou:

 1. účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci oddílu, tak v rámci SK jako celku a to za podmínek stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK závazně přijaty
 2. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají
 3. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce oddílu či odboru v orgánech SK
 4. účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti, nebo chování
 5. volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů SK

Základními povinnostmi člena jsou:

 1. dodržovat stanovy klubu, interní předpisy a základní etické a mravní normy sportovce
 2. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK
 3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno, zúčastnit se alespoň jedné jarní a jedné podzimní brigády na zvelebení sportoviště
 4. řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán podle stanov rozhodl
 5. řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen

Členství zaniká:

 1. Vystoupením
 2. Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
 3. Vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím
 4. Úmrtím člena, či zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění) 

O opatřeních podle bodu b) a c) rozhoduje výkonný výbor. Člen má právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek.

V. Majetek a hospodaření klubu
Zdrojem majetku jsou zejména:

 1. příspěvky členů
 2. příspěvky a dotace od sportovních svazů
 3. státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech práva k hospodaření i k jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhodne výkonný výbor.
Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Hospodaření s majetkem SK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku SK a ostatního majetku.
Vlastní hospodářská činnost SK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SK i jednotlivých oddílů. Jménem SK vystupuje předseda nebo tajemník nebo jiný jimi pověřený člen výkonného výboru.

VI. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra.
Registrace MV ČR: 26. 11. 2004, pod č. j.: VS/1–1/59 155/04-R
IČO: 269 82 919
Na ustavující valné hromadě SK OPLATIL

V Býšti dne: 23.10.2004

0